Studia Podyplomowe

Roczne (2-semestralne) studia podyplomowe Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie, prowadzone przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, dostarczają narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczanie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

 

Studia adresowane są przede wszystkim do:
• osób dążących do umocnienia pozycji rynkowej swoich przedsiębiorstw i pracowni (przedstawicieli małych i dużych firm projektujących usługi, przedmioty i przestrzeń; specjalistów odpowiedzialnych za badania marketingowe i rozwój strategii rynkowych; projektantów i artystów uczestniczących w procesie projektowania);

• absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, ale także absolwentów szkół artystycznych i politechnicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik etnograficznych w kontekście badań rynku i projektowania usług, przedmiotów i przestrzeni (etnologów, socjologów, ekonomistów, marketingowców, kulturoznawców, historyków sztuki, pedagogów, filozofów);

• wszystkich osób zainteresowanych miejscem i znaczeniem projektowania w kulturze współczesnej oraz badaniami etnograficznymi.

 

PROGRAM STUDIÓW
Cykl dydaktyczny składa się z trzech, uzupełniających się modułów.

Moduł I: METODY I TECHNIKI BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH (ok. 50% zajęć)
Praktyczna wiedza oraz umiejętności w zakresie korzystania z metod i technik badań etnograficznych ważnych w wiarygodnych i efektywnych badaniach społecznych oraz marketingowych. Moduł ten kształtuje kompetencje m.in. z zakresu: odkrywania realnych potrzeb ludzi; dostrzegania szansy biznesowej w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami produktów i usług; tworzenia i dopasowywania właściwych rozwiązań do istniejących problemów.
Przedmioty: Proces badawczy i jego elementy • Wywiad etnograficzny i jego rodzaje • Badania fokusowe • Obserwacja etnograficzna • Badania wizualne • Etnografia sensoryczna i performatywna • Netnografia i etnografia on-line • User experience – strategia badawcza • Strategie budowania marki

Moduł II: KONTEKSTY ANTROPOLOGICZNE (ok. 30% zajęć)
Wiedza antropologiczna o znaczeniu kultury materialnej w życiu codziennym, wzorach i modach kulturowych, proksemice, antropologii czasu, przestrzeni i rzeczy. Słuchacze zapoznawani są również z założeniami oraz celami perspektywy badawczej, jaką jest antropologia projektowania (design anthropology).
Przedmioty: Antropologia projektowania • Antropologia stosowana • Wzory i mody kulturowe • Design w kulturze • Antropologia rzeczy • Antropologia czasu i przestrzeni

Moduł III: WARSZTATY (ok. 20% zajęć)
Zajęcia praktyczne, które stanowią dużą część całego programu studiów. Pozwalają one słuchaczom na pracę kreatywną oraz zastosowanie metod i technik etnograficznych w praktyce – podczas spotkań warsztatowych z ekspertami (case studies), reprezentującymi m.in. takie obszary jak: design i produkcja, usługi komercyjne, projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną, administracja, projektowanie wnętrz.
Przedmioty: Warsztaty z praktykami

 

WAŻNE INFORMACJE
Nazwa studiów:
Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie

Czas trwania:
2 semestry

Termin uruchomienia:
informacje niebawem

Forma studiowania:
studia doskonalące, niestacjonarne; zajęcia odbywają się będą w trybie weekendowym (soboty-niedziele), nie częściej niż co dwa tygodnie; planowanych jest 7 zjazdów w semestrze

Opłata za semestr:
1 300 złotych (za cały rok: 2 600 złotych)

Zasady rekrutacji:
kolejność zgłoszeń

Wymagania wstępne:
dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (lub równoważnych) dowolnego kierunku

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po: złożeniu karty zaliczeniowej ze wszystkimi wymaganymi wpisami, złożeniu pozytywnie ocenionej pracy końcowej (raport badawczy przygotowany we współpracy i dla konkretnego klienta/odbiorcy/przedsiębiorcy/własnej firmy) oraz dokonaniu opłaty za studia

Dokumenty do rekrutacji:
(1) kwestionariusz osobowy (do pobrania TUTAJ), (2) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis, (3) podanie o przyjęcie na studia (do pobrania TUTAJ), (4) CV, (5) kserokopia dowodu osobistego, (6) 1 zdjęcie legitymacyjne

Termin i miejsce składania dokumentów:
informacje niebawem

Dodatkowych informacji udzielają:
koordynator studiów: dr Sebastian Latocha (sebastian.latocha@uni.lodz.pl)
kierownik studiów podyplomowych: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl)