Kazimiera Zawistowicz-Adamska

Profesor Kazimiera Zawistowicz-Adamska (1897–1984), urodziła się na Kresach w rodzinie o tradycjach szlacheckich. Po śmierci ojca – lekarza, rodzina w 1905 r. przeniosła się do Pińska, gdzie matka otworzyła księgarnię. Kazimiera około 1918 r. przybyła do Warszawy. W 1920 r. rozpoczęła studia w Szkole Dziennikarsko-Publicystycznej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Już w trakcie studiów została asystentką Stanisława Poniatowskiego w Katedrze Etnografii WWP. Pod koniec lat dwudziestych XX w. przeszła do Zakładu Etnologii Instytutu Nauk Antropologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rozprawę doktorską pt. Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weselnych napisała pod kierunkiem Jana Stanisława Bystronia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1930 r. otrzymała dwuletnie stypendium Funduszu Kultury Narodowej do Francji i Finlandii. Po powrocie do Polski prowadziła wykłady w Instytucie Pedagogicznym w Związku Nauczycielstwa Polskiego i na Powszechnym Uniwersytecie Korespondencyjnym w Warszawie. Wygłaszała pogadanki w Polskim Radiu, pracowała w redakcjach „Wiedzy i Życia” oraz „Ziemi”. W 1937 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Gospodarstwa Społecznego i podjęła badania nad emigracją zarobkową w Zaborowie (powiat brzeski). Owocem badań była książka pt. Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła do Armii Krajowej. Rękopis przygotowywanej przez nią pracy habilitacyjnej spłonął podczas Powstania Warszawskiego. W czasie okupacji angażowała się w tajne nauczanie.

Wiosną 1945 r. Kazimiera Zawistowicz-Adamska utworzyła Zakład Etnografii na nowo powstałym Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł profesora uzyskała w 1955 r. W 1967 r. przeszła na emeryturę. Zmarła w Łodzi.

 

[opr. na podstawie: M. Golicka-Jabłońska, Szkic do portretu Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej. [W:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław–Łódź, s. 15–31 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50.]