Humanistyka stosowana dla rozwoju

Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum)

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

od 2017 roku

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); program Dialog; projekt realizowany na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ; kierownik

Projekt ma na celu wspieranie działań polegających na współpracy między podmiotami z obszaru humanistyki a instytucjami ze sfery społeczno-gospodarczej, pozauniwersyteckiej. Jednym z narzędzi do realizacji tego celu jest stworzenie ogólnodostępnej bazy danych pn. „APHUM Base” – ukaże ona dotychczasowe dokonania humanistów z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, wypracowane dla i wraz NGO’s, jednostkami samorządowymi, firmami, instytucjami kultury, mediami itp. Ten zasób wiedzy wskaże drogi kolejnej i potencjalnej współpracy międzysektorowej oraz stanie się swoistą diagnozą humanistyki z UŁ. Drugim narzędziem jest stworzenie specjalnej sieci kontaktów pod nazwą AP Forum. Forum stanie się okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych obszarów (od uczelni przez firmy, NGO’s, samorząd i inne jednostki publiczne), pomoże w łączeniu umiejętności i wiedzy uniwersyteckiej z działaniami praktycznymi, wesprze w budowaniu kontaktów, które będą stymulować powstawanie międzysektorowych zespołów i partnerstw, a w ich ramach powstawanie nowych know-how, usług i produktów oraz obszarów wiedzy i badań.