Regionaliści i ich etos

Regionaliści i ich etos

dr Damian Kasprzyk

od 2009 roku

badania prowadzone we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi (UŁ) oraz Fundacją Ważka (Wrocław)

 

Projekt badawczy zmierzający do ukazania czy i w jakim zakresie regionaliści stanowią formację etosową. U podstaw projektu legło przekonanie o potrzebie potraktowania regionalisty jako podmiotu współczesnych przemian społeczno-kulturowych w kontekście lokalnym. Kluczowe pytania badawcze brzmią następująco: Kim są regionaliści? Co znaczy być dzisiaj regionalistą? Kiedy i dlaczego ktoś się nim staje? Jak regionaliści konceptualizują własne postawy? Uznano, że badanie regionalistów „od środka” – z perspektywy uczestników ruchu społecznego, a także jako depozytariuszy pewnej formacji intelektualnej, wymaga przede wszystkim sięgnięcia po metodę biograficzną i wglądu nie tyle (nie tylko) w biografie jednostek, co w ich autobiografie. Projekt zakłada także obserwację regionalistów „w akcji” – towarzyszenie im w trakcie realizowania kolejnych etapów inicjatyw oraz udział w przedsięwzięciach o charakterze wewnątrzśrodowiskowym i integracyjnym.