Diagnoza do Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi

Diagnoza do Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

od 2019 roku

umowa nr  DPS-BPS-IV.272.42.2019 zawarta z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przez Centrum Innowacji Społecznych UŁ – grupę problemową Interdyscyplinarne Seminarium Gender

Osią projektu są prace badawcze wraz z rekomendacjami z zakresu miejskiej polityki społecznej antydyskryminacyjnej.