dr Alicja Piotrowska

adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej / assistant professor in Zakład Antropologii Kulturowej 

.

KONTAKT / CONTACT

pokój 228

tel.: (42) 635 61 56

e-mail: alicja.piotrowska@uni.lodz.pl

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

inkluzja społeczna i innowacje społeczne / social inclusion and social innovation

antropologia wizualna / visual anthropology

oddolne ruchy miejskie, alternatywne wspólnoty / grassroots urban movements, alternative communities

gender studies / gender studies 

metody etnograficznych badań; badania partycypacyjne i peer research w kontekście grup marginalizowanych / methods of ethnographic research; participatory research and peer research in the context of marginalized groups

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; koordynatorka od bazy BAMS

2020 Tworzenie internetowej bazy danych Bibliografii Etnografii Polskiej  – kontynuacja na 2020 rok oraz Wybory dla International Bibliography of Social Science za 2019 r. ze środków programu Społeczna odpowiedzialność nauki – popularyzacja nauki i promocja sportu; ODiIE PTL

2019-2020 (Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia; grant PFRON; Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; badaczka

 

2018-2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznychw ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; badaczka / wykonawca merytoryczny w projekcie realizowanym przez Centrum Innowacji Społecznych UŁ w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi

2018-2021 Women and homelessness; wykonawca merytoryczny z ramienia UŁ (CEIN), projekt Erasmus+ Strategic Partnernship, lider: Budapest Methodological Centre of Social Policy, nr 2018-1-HU01-KA202-047742

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca merytoryczny

2012-2014 Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 11H 11 009480); NRPH; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

artykuły / articles

2019 Support spaces. An anthropological approach to selected design solutions in support institutions. „Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” (NOWIS), vol. 2 (9), s. 87-108 [autorki: Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska]. https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=199179

2019 The Right to the City, the Right to Heritage – Material and Non-Material Traces of Scheibler’s ‘New Weaving Mill’ in Łódź. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” vol. 34, pp. 191-204 [autorki: Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska]. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.34.11

2018 Po co i jak współcześnie nauczać o budownictwie ludowym? – przyczynek do rozważań o miejscu kultury ludowej w dydaktyce antropologii kulturowej. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 35 (2016), s. 81-90. [autorki: Anna Deredas, Alicja Piotrowska].

2018 Strój w archiwum – spuścizna naukowa Anny Kowalskiej-Lewickiej i Bronisławy Kopczyńskiej Jaworskiej, [w:] Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, „Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt Specjalny”. Red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz. Wrocław,  s. 237-251 [autorki: Anna Deredas, Alicja Piotrowska].

2017 Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) jako narzędzie pomocne w informacji naukowej i dydaktyce,  „Materiały Konferencyjne EBIB”, nr 25,http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/592/728 [autorki: Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska, Anna Deredas, Małgorzata Wilbik].

2016 Symbole z czasów II wojny światowej a współczesny polski patriotyzm, [w:] Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości. Red. M. Szajda. Warszawa, s. 52–63.

2015 Międzyuczelniana konferencja antropologiczna – antropologia w oczach młodych adeptów, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 1, s. 181–189 [autorki: Anna Deredas, Alicja Piotrowska].

2014 Aspects of Gender on the Examples of Crossing the Sex/Gender Identity through the Ages and Cultures, “Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times”. Red. K. Mutafowa, N. Hristova, I. Ivanov, G. Georgieva. Veliko Tarnovo, 2014, s.786–792.

2014 Ageism on the Example of Field Research in a Nursing Home in Łódź, Poland, “Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times”. Red. K. Mutafowa, N. Hristova, I. Ivanov, G. Georgieva. Veliko Tarnovo, s. 776–785.

2014 W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego. OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach, „Zeszyty Wiejskie”, nr 19, s. 333–342.

2013 Dziennik terenowy. Zapis stawania się badaczem, [w:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s.263–286 [autorki: Anna Deredas, Alicja Piotrowska].

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

kierownik Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi przy PTL

członek Zespołu ds. opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych dla Łodzi przy Pełnomocniczce Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania (od 2019)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Centrum Innowacji Społecznych UŁ

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2012-2013 uczestnictwo w programie stypendialnym w ramach Projektu „Doktoranci – Regionalna inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych – akronim DRIM-SH”