dr Marcin Piotrowski

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Czas i przestrzeń w uzdrowisku
Czas wolny, wywczasy
Tolerancja i wykluczenie

 

WYBRANE PUBLIKACJE
książki

1994 Poza pracą. Studium wybranych zagadnień czasu uwolnionego mieszkańców współczesnej wsi. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

artykuły

2011 Tolerancja – akceptacja – zrozumienie – kohabitacja. „Tygiel kultury” nr, 10/12, s. 25-29.

2004 Les groupes folkloriques: forme d’activite culturelle des habitants des campagnes. [W:] Le colloque de Stavelot. Folklore vivante et identite collective. Bruxselles, s.171-176.

2000 Zespoły folklorystyczne jako forma aktywności młodzieży wiejskiej. [W:] Rodzina, młodzież, regionalizm. Ciechanów, s. 85-91.

1997 Why, what for and how to teach the methods of areal research. [W:] „Ethnological Contacts 5&7”.

1995 Efekty kulturowe katastrofy w Czarnobylu. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 34, s. 125-130.

1994 Cultural Effects of Disaster in Czernobyl. [W:] Ecology and Folklore II. Łódź, s. 23-26.

1992 Outside the work. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, nr 6, s. 107-112.

1991 Free time in the country – selected theoretical problems. [W:] Ethnological Contacts 3. Lubljana, s. 51-58.

1990 Metoda badań terenowych Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej jako inspiracja dla współczesnego badacza. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 28, s.167-173.

1990 Uwagi o metodyce terenowych badań etnograficznych. [W:] Metodologiczne problemy badań nad kulturą i tradycją. Toruń, s.155-162.

1989 The autobiography – the biography – the ethnographic interview. [W:] Ethnological Contacts 2. The Conference „The Methods Research Rroblems of the City and Village Antropologhy”. Łódź, s. 64-65 [autorzy: M. Piotrowski, M. Wasiak].

1988 Autobigraphical material and possibilites of its use in ethnography. [W:] Etnoloska sticisca 1. Red. E. Kardelji. Portoroz, s.129-134.

1988 Muzea alpejskie we Francji. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 26, s.143-154.

1987: Kalwaria Zebrzydowska. Un centre de culte marial en Pologne. „Objects et Mondes”, t. 24, s. 91-100 [autorzy: M. Piotrowski, E. Nowina-Sroczyńska].

1987 Metodologia a metodyka w badaniach etnograficznych. [W:] Metodologiczne problemy badań nad kulturą. Materiały z konferencji etnologicznej. Toruń.

1986 Zespół folklorystyczny w życiu kulturalnym wsi współczesnej: studium wybranych zespołów Polski centralnej. Warszawa.

1983 Forms of recreation of rural population. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 7.

1980 Folklore ensembles – a form of cultural activity of rural population. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 1.

1978 Zespół folklorystyczny we wsi Lipce Reymontowskie. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 20, s. 81-99.

1976: Rodzina a dom mieszkalny. [W:] Zena, rodina, spolocnost /w korelacii materrialnou kulturou ludu. Bratislava, s. 50-55 [autorzy: M. Piotrowski, M. Zawierucha].

1976 Zespoły folklorystyczne przedmiotem badań Katedry Etnografii w Łodzi. „Biuletyn Informacyjny COK”, nr 7, s. 8-9.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze