prof. dr hab. Jadwiga Kucharska

ur. 31.03.1922 r. – zm. 14.08.1995 r., pochowana na Cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi

biogram

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Tradycyjna kultura rybacka

Wieś kaszubska i jej przemiany

Problemy etniczne i narodowe: identyfikacja kulturowa i samoświadomość

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

1993 Poszukiwania tożsamości kulturowej ludności kaszubskiej w Polsce i w Kanadzie. Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 32.

1985 Kształtowanie się świadomości regionalnej i narodowej ludności kaszubskiej okolic bytowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, vol. 2.

1971 Przemiany struktury społeczno-zawodowej wsi kaszubskich w XX w. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

1968 Tradycyjna organizacja rybołówstwa zespołowego na wybrzeżu kaszubskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Prace pod redakcją

1976 Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu. „Literatura Ludowa”, t. 12/15 [redakcja: B. Kopczyńska-Jaworska, J. Kucharska, J. P. Dekowski].

Artykuły

1993 Co się zmienia w kaszubskiej wspólnocie. „Pomerania”, nr 12, s. 23-26.

1993 Rola więzi regionalnej w procesie identyfikacji etnicznej ludności kaszubskiej. Studium zmian w samookreśleniu ludności społeczności lokalnych. [W:] Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła społeczno-ideologiczna. Materiały z sesji naukowej. Red. M. Latoszek. Gdańsk, s. 87-98.

1992 Die Suche nach Kulturidentität der Kaschubischen Bevölkerung in Polen und Kanada. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, vol. 6, s. 71-78.

1992 Problemy świadomości chłopów polskich okolic Bytowa. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, vol. 45, s. 149-156.

1991 Dynamiczne aspekty tradycyjnej struktury organizacji pracy zespołowej w rybołówstwie. [W:] Studia nad rybołówstwem w Polsce. Red. J. Gosieniecka. Toruń, s. 61-68.

1991 Kulturowa identyfikacja w centrum i na peryferiach kaszubskiego obszaru językowego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, vol. 5, s. 55-65.

1991 Puste noce jako zespół ludowych rytuałów, obyczajów, zwyczajów w procesie zmian współczesnych. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 30, s. 5-23.

1990 Społeczność lokalna w badaniach etnograficznych w świetle procedury badawczej prof. K. Zawistowicz-Adamskiej. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria Etnograficzna”, nr 28, s. 47-51.

1990 The Role of Religion, Language, Habits and Rituals for Determination of Cultural. (Ethnic Identification of Kashubian Population in Canada). [W:] Etnološka Stičišča/Ethnological Contacts 3. Moravske Toplice, s. 77-81.

1989 Der Einfluß der Zusammenarbeit auf die Gestaltung der Grundsatzlichen Deseins – zeit – und Raumkategorien verscheidener Berufsgruppen (Bauern und Fischer). „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, vol. 4, s. 43-57.

1989 Native Traditionalism in the Economic and Family of the Kaschubian Immigrants in Canada. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, vol. 4, s. 59-81.

1989 The Cultural Identification in the Central and Peripherial Areas of the Kashubian Dialect Region. [W:] Ethnological Contacts 2. The Conference „The Methods Research Rroblems of the City and Village Anthropology”. Łódź, s. 50-51.

1988 Functioning of Tradition in the Avareness and Behaviours of Kaschubians in Poland and Canada. [W:] Poland at the 12th International Congress of the Anthropological and Ethnological Sciences. Ed. S. Szynkiewicz. Wrocław, s. 207-219.

1988 Problem badań etnograficznych Kaszub po raz drugi. „Etnografia Polska”, t. 32, z. 2, s. 168-171.

1988 The Transmission of Linquistic Tradition in Kashubian Village of Chmielno, Wiele and Zawory. [W:] Etnološka Stićišća/Ethological Contacts 1. Ed. E. Kardelji. Ljubljana–Portorož, s. 163-168.

1987 Kaszubi w Kanadzie jako obiekt badań etnograficznych. [W:] Na egzotycznych szlakach. O polskich badaniach etnograficznych w Afryce, Ameryce i Azji w dobie powojennej. Red. L. Dzięgiel. Wrocław, s. 139-146.

1986/1987 Mechanizmy współczesnych zmian tradycji zawodowych, społecznych i obrzędowych w świetle badań etnograficznych na Kaszubach. „Rocznik Koszaliński”, nr 21, s. 59-71.

1986 Die Rolle der Tradition und der Kultur den heutigen Kaschubischen Dorfes. [W:] Documentation Ethnographica. Budapest, s. 85-96.

1986 Język jako wyznacznik odrębności kulturowej. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 32, s. 147-163 [współautor: K. Piątkowski].

1986 Kaszubi w Kanadzie. Mechanizmy identyfikacji etnicznej. „Etnografia Polska”, t. 30, z. 1, s. 163-179.

1983 Badanie folkloru słownego w Instytucie Etnografii Uniwersytetu Wiedeńskiego. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 25, s. 105-112.

1983 Rola różnych czynników w procesie identyfikacji etnicznej (samookreślenia mieszkańców wsi Kaszubskich okolic Bytowa). „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 25, s. 5-14.

1980 Initial Results of the Ethnographic Research Conducted in Ontario Wilno in Canada in Summer 1977. „Acta Universitatis Lodziensis. Seria I”, nr 72, s. 33-53.

1979 Przemiany struktury zawodowo-społecznej wsi. Kol. Woźniki oraz wsi Słostowice w okręgu bełchatowskim od końca XIX w. do lat sześćdziesiątych XX w. „Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I”, z. 43, s. 97-102.

1978 Stosunek mieszkańców wsi rybackich Półwyspu Helskiego do pracy i jego kulturowe wyznaczniki. „Roczniki Muzeum Etnograficznego w Toruniu”, t. 1, s. 65-74.

1978 Technological Changes on Kaschubian Inshore Fishing and their Influence on Traditional Fishing Cooperatives in the Fishing Villages of the Hel Peninsula. [W:] Poland at the Tenth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Wrocław, s. 167-173.

1977 Personenbestand der traditionellen Fanggemeinschaften der Kaschubischen fischer im Prozess der Veräderung. „Ethnologia Slavica”, t. 8/9, s. 139-146.

1976 A Bytów Környéki Kasubok nemzeti  öntudatonak alakualsa. [W:] Nemzetközi Néprajzi Nemzetisékutató Konferencia Békéscsaba 1975, Oktober 28-31. Ed. L. Kósa, A. Krupa. Békéscaba, s. 258-272.

1976 Czas wolny od pracy. [W:] Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu. „Literatura Ludowa”, t. 12/15, s. 115-141.

1976 Zur Problematik der Fischergesellschaft im Ostseeraum. Einige Bemmerkungen zur Vergleichenden Forschung über die ökonomisch – soziale Position der Fischer. [W:] Studien zur Europäischen traditionelle Fischerei. Ed. E. Solymos. Baja, s. 131-142.

1974 Robocza narada europejskich ekspertów od zagadnień rybołówstwa w Toruniu. „Etnografia Polska”, t. 18, z. 2, s. 231-232.

1974 Wpływ zróżnicowania gospodarczo-społecznego mieszkańców Świątkowic na ich stosunek do ziemi. [W:] Stosunek mieszkańców wsi kujawskiej do ziemi. Przemiany kulturowej hierarchii wartości. Red. B. Kopczyńska-Jaworska. Łódź, s. 78-109.

1973 Na marginesie dyskusji nad metodologią nauk humanistycznych. Problem badań i uogólnień teoretycznych w etnografii. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 17, s. 99-113.

1973 Badania przemian kulturowych w strefie nadmorskiej Północnych Kaszub. [W:] Współczesne przemiany wsi olsztyńskiej. Red. Z. Grzesiak. Olsztyn, s. 219-224.

1973 Stosunek do ziemi jako podstawy bytu mieszkańców si kujawskiej. (Wstępne wyniki badań z 1970 r.). [W:] Zmiany kultury chłopskiej. Red. K. Zawistowicz-Adamska. Wrocław, s. 219-227.

1973 Zagadnienia, metody i wyniki badań etnograficznych nad przemianami struktury społeczno-zawodowej wsi. [W:] Poland at 9th International Congress of Atrhopological and Ethnological Sciences. Ed. W. Dynowski. Wrocław, s. 145-152.

1972 Dawna i współczesna rola rybołówstwa w życiu ludności wsi rybackich Wybrzeża Kaszubskiego. „Nautologia”, nr 4, s. 138-144.

1972 Lehrstuhl für Ethnographie an der Universität in Łódź. „Ethnologia Slavica”, t. 4, s. 264-268.

1971 Przejmowanie nowych wzorów postępowania w wiejskiej społeczności lokalnej regionu bełchatowskiego. [W:] Rejony uprzemysławiane. Problematyka i badanie. Red. E. Jagiełło-Łysiowa. Warszawa, s. 177-181 [współautor: W. Wieruszewska].

1969/1970 Zur Wirtschaft und Giselschaft der Fischergruppen des Ostseeraumes. „Folk Liv. Acta Ethnologica Europaea”, t. 33/34, z. 30-34.

1969 Etnografia w Szwecji. „Etnografia Polska”, t. 13, z. 1, s. 145-149.

1969 Współczesne przeobrażenia tradycyjnej struktury zawodowo-społecznej wsi rybackiej, rybacko-rolniczej na terenie północnych Kaszub. „Etnografia Polska”, t. 13, z. 2, s. 81-96.

1968 Das Dorfgemeinschaft des Stranddorfes Karwia im Wandlungs-prozeß der letzten zwanzig Jahre. [W:] Kolloquium Balticum Ethnographicum 1966, Vorträge und Berichte der internationnalen Tagung im Berlin und Stralsund. Ed. R. Peesch, W. Rudolph. Berlin, s. 55-57.

1967 Ruchliwość społeczna we wsi w ustalonych tradycjach zawodowych rybacko-rolniczych. (Komunikat z badań terenowych w Karwi, pow. pucki). „Roczniki Socjologii Wsi”, t. 7, s. 109-116.

1967 Znaczenie badań stacjonarnych w pracach etnograficznych. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 9, s. 59-66.

1967 Działalność Instytutu im. Juliusza Lipsa w zakresie etnografii gospodarczej. „Etnografia Polska”, t. 9, s. 480-483.

1966 Problematyka etnograficzna w placówkach naukowo-badawczych w NRD. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 14, nr 3, s. 586-588.

1965 Etnobotanika w publikacjach Instytutu J. Lipsa na Uniwersytecie K. Marksa w Lipsku. „Etnografia Polska”, t. 9, s. 482-486.

1963 Badania nad tradycyjnym rybołówstwem zespołowym w świetle wyników prac terenowych łódzkiego ośrodka etnograficznego. „Gospodarka Rybna”, t. 1, s. 11-13.

1963 Przybrzeżne rybołówstwo zespołowe na Kaszubach. Metody i wyniki badań. „Lud”, t. 49, cz. 1, s. 21-54.

1963 Struktura rodzin i rodzaje więzi społecznych. „Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych”, nr 5, s. 330-336.

1962 Die Kaschubischen Maschoperien in der Feldforschung. „Deutsches Jahrbuch für Vokskunde”, t. 8, s. 53-64.

1961 Organizacja pracy rybaków kaszubskich na toniach. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, z. 1, s. 53-64.

1961 Przepisy prawa zwyczajowego obowiązujące w XIX w. na półwyspie Helskim. „Zapiski Historyczne”, t. 26, z. 1, s. 35-45.

1960 Badania nad rybołówstwem zespołowym na Wybrzeżu Kaszubskim. Metody i wyniki badań. „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 22, s. 119-122.

1960 Notatki z historii rybołówstwa morskiego. „Zapiski Historyczne”, t. 25, z. 1, s. 56-62.

1958 Rybołówstwo przybrzeżne w Kuźnicy. [W:] Studia i materiały do historii kultury wsi polskiej w XIX i XX w. Red. K. Zawistowicz-Adamska. Wrocław, s. 119-249 [współautor: Z. Batorowicz].

1950/1951 Gospodarcze i społeczne podstawy maszoperii kaszubskich. „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 8/9, s. 414-482.

1949 Kwestionariusz o nadmorskich spółkach rybackich tzw. maszoperiach. [W:] Żywe tradycje współdziałania na wsi. K. Zawistowicz-Adamska. Łódź, s. 69-72 [współautorzy: Z. Batrorowicz, T. Guttówna].

1949 Współdziałanie jako podstawa gospodarcza i społeczna maszoperii kaszubskich. „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, t. 50, nr 9, s. 540-543.

 

PEŁNIONE FUNKCJE

redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (1981–1990)

członek Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Ministerstwa Edukacji Narodowej (1987–1989)

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1983–1992)

prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Oddziału w Łodzi) (1970–1973)

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Europejska Organizacja Do Badań Rybołówstwa Tradycyjnego