prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska

KONTAKT

e-mail: violetta.wasilewska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
E-folklor
Globalizacja
Kultura internetowa
Kultura oralna
Kultura kulinarna
Kultura medyczna
Dziedzictwo kulturowe

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2011-2012 Wzmocnienie i rozwój funkcji nieprodukcyjnych (metropolitalnych) i ich wpływ na rozwój i integrację Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: ranga kulturalna Łodzi w kraju i zagranicą – kultura jako element rozwoju i ważny walor klimatu miasta, kultura studencka (korzenie, stan obecny); grant Prezydenta m. Łodzi; kierownik

1998 Grant United Nations Development Program (UNDP) na prezentację tematyki HIV/AIDS na XIV Kongresie IUAES, Williamsburg, Virginia (USA)

1996-1997 Człowiek i środowisko we współczesnym folklorze; polsko-czeski grant Open Society Institute, University of Central Europe, Prague – Budapest; kierownik

 1982-1983 Grant studialny Ministra Szkolnictwa Wyższego na badania fińskiej szkoły folklorystycznej; Finlandia

1996-1999 Documentation and Analysis of Baltic Mentality in the Time of Transition; Gotland Centre of Baltic Studies, Visby, Szwecja; narodowy koordynator projektu

WYBRANE PUBLIKACJE
książki
2016 E-folklor w dobie kultury digitalnej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

2016 Folklore in the Digital Age: Collected Essays. Foreword by Andy Ross. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

2000 AIDS. Studium antropologiczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1986 Współczesna wiedza o folklorze. Warszawa: LSW.

1983 Ignacja Piątkowska. Literatka i folklorystka regionu sieradzkiego (Z badań nad regionalną kulturą literacką Polski śodkowej końca XIX i początku XX w.). Łódź „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria”, nr 10.

1979 Wprowadzenie do folklorystyki. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1973 Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

prace pod redakcją
2015 Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien [redakcja: V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght].

2012 Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Łódź [redakcja: V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła].

2012 Shaping Virtual Lives. Online Identities Representations, and Conducts. Łódź [redakcja: V. Krawczyk-Wasilewska, T. Meder, A. Ross].

1999 Ecology and Folklore III. Prague [redakcja: S. Brouček, V. Krawczyk-Wasilewska].

1996 Homer Iliada. Wstęp, wybór, przypisy. Warszawa [redakcja: V. Krawczyk-Wasilewska].

1994 Ecology and Folklore II. Łódź [redakcja: V. Krawczyk-Wasilewska].

1992 Ecology and Folklore. Łódź [redakcja: M.A. Łukawska, V. Krawczyk-Wasilewska].

artykuły (ponad 170)

2020 Pandemia COVID-19 w dobie globalizacji. Aspekt społeczno-kulturowy / COVID-19 in the Time of Globalisation: The Cultural and Social Aspects of Pandemic. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 1-2, (104-105), s. 306-332 (http://e-transformations.com/index.html#nowosci).

2020 COVID-19 jako paradygmat choroby globalnej. „Lud”, t. 104, s. 155-184 (https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud104.2020.07 ). DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud104.2020.07.

2019 Kultura ludowa w dobie digitalnej, czyli o nowych konotacjach dawnej terminologii. „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne”, nr 17, s. 13-20.

2019 Towards New Culinary Habits in Poland: A Healthy Diet Box Example. [W:] Tradition and Nutritional Science in the Modern Food Chain. Eds. P. Lysaght, A.-L. Matalas. American Farm School: Thessaloniki, s. 139-146.

2019 Tożsamość i dziedzictwo kulturowe w europejskim społeczeństwie obywatelskim. Glosa do badań Profesor Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. [W:] Tożsamość-przestrzeń-sacrum.Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej. Red. G. Odoj. Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis, vol. V. Katowice, s. 21-31.

2019 European Intangible Heritage and the Information Society. [W:] Between Folk Culture and Global Culture in Contemporary Europe. Papers from the 14th IOV European Scientific Conference of Folk-Culture. Red. A. Brzozowska-Krajka. International Organization of Folk Art (IOV): The Kingdom of Bahrain, s. 137-153.

2017 Wkład Profesora Karola Daniela Kadłubca do antropologii narracji. [W:] Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Red. K. Marcol, J. Kajfosz. Czeski Cieszyn, s. 25- 38.

2015 A Global Food Tale in the Age of the Internet. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Peter Lang Edition: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp. 23-32.

2015 Oskar Kolberg jako dokumentalista folkloru na tle europejskim. [W:] Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Red. E. Antyborzec. Poznań, s. 179-192.

2015 Rubber Towers, Modern Culinary Tribes and other Stories. A Research Report on Digital Culture Studies. „Jarbuch für Europäische Ethnologie”, vol. 10 (Polen), pp. 67-76.

2015 SIEF 50 Years, and Counting. „Newsletter SIEF”, vol. 13, no. 1, pp. 11-13.

2014 Kolberg i inni. Z dziejów europejskiej dokumentalistyki folklorystycznej. „Zeszyty Wiejskie”,z. XIX, s.191-200.

2014 Polskata folkloristika meżdu lokalizma i globalizma. „Balgarski Folklor” XI, nr 4 (Polska folkloristika i etnolingvistika), s.351-363.

2013 Farmers’ Markets in Poland: Revitalisation of Traditional Food Products. [W:] The Return of Traditional Food. Ed. P. Lysaght. „Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1”, pp. 113-118 [współautor: K. Orszulak-Dudkowska].

2013 Od lokalnych światów do globalnej wioski. Problematyka europejskiego dziedzictwa kulturowego jako element polityki unijnej. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 333-345.

2013 Randka z awatarem, czyli o społecznym znaczeniu tożsamości wirtualnych. [W:] Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki. Red. L.W. Zacher. Warszawa, s. 529-544.

2013 Tradycja lokalna czy kultura globalna? Dylematy badacza folkloru polskiego. [W:] Folklór a folkloristika vo svete postmoderny. Red. Z. Profantová. Bratislava, s. 31-46.

2012 Matchmaking through avatars: Social aspects of online dating. [W:] Shaping Virtual Lives. Online Identities Representations, and Conducts. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, T. Meder, A. Ross. Łódź, s. 89-100 [wraz z A. Ross].

2012 Wprowadzenie, czyli Łódź między starymi a nowymi laty… [W:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi. Red. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica- Kuzioła. Łódź, s. 4-16.

2011 Zamiast Wstępu. Internet jako narzędzie komunikacji globalnej. [W:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Red. N. Majchrzak, A. Zduniak. Poznań, s.13-28.

2011 Haitański pakt z diabłem, albo podanie globalne. „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 43-48 (przedruk: „Transformacje” 2011, t. 70/71, nr 3/4, s. 352-362).

2011 Haiti Legend Revisited: Earthquake, Devil’s Pact, Polone Nwa, Hoax and Online Comments. „FoafTale News”, no 77. www.folklore.ee/FOAFtale/ftn.htm

2011 Wkład Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej do recepcji folkloru ugrofińskiego w Polsce. [W:] Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 95-105 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50.

2010 Antropolog on-line, a badanie w działaniu. Eksperyment polsko-brytyjski. [W:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s.14-20. http://www.wiedzaiedukacja.eu

2010 Ochrona dziedzictwa kulturowego a społeczeństwo obywatelskie w świetle polityki Unii Europejskiej. [W:] Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Red. A. Zduniak, R. Reclik. Poznań, s. 268 -273.

2009 E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej. [W:] Folklor w dobie Internetu. Red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski. Toruń, s.15-22.

2009 Elektronnyj folkłor jak javischtsche cifrovoj kultury. „Słov’janskij Svit” [Rocznik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy], nr 7, s. 127-138.

2009 Global Singlevillage and Cultural Attitudes of Older British Males to Dating-on-line. „Ethnologia Polona”, t. 29-30, s. 155-164 [współautor: D. Beer].

2007 Polish Folklore. [W:] Poland. History, Culture and Society. Selected readings. Ed. E. Bielawska-Batorowicz. (Second edition) Łódź, s. 231-240.

2007 Sophomoros, czyli koncept humorystyczny…. „Literatura Ludowa”, nr 4-5, s.109-112 [wraz z M. Dobbie].

2006 E-folklore in the Age of Globalization. „Fabula”, nr 47, s. 2-7.

2006 Food and Politics: Old and New Mediterranean Influences on Polish Culinary Habits. [W:] Mediterranean Food Concepts and Trends. Eds. P. Lysaght, N. Rittig-Beljak. Zagreb, s. 337-344.

2006 Tożsamość podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji. Wybrane zagadnienia. [W:] Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Red. A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 46-53.

2003 Po 11. września, czyli folklor polityczny jako wyraz globalnego lęku. „Literatura Ludowa”, nr 3, s. 25-34.

2003 Post-September 11th: Oral and Visual Folklore in Poland as an Expression of the Global Fear. „Consciousness, Literature and the Art”, vol. 4, no 3. www.aber.ac.uk/tfs/journal

1998 „Act Locally, Think Globally”: The Folklorists Remarks on Ecological Anthropology and Environmental Education. [W:] The Tasks of Ethnology/Cultural Anthropology in Unifying Europe. Ed. A. Posern-Zieliński. „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, nr 8, s.127-13

PEŁNIONE FUNKCJE
członek Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi (od 2012 roku)
członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma internetowego „Our Europe”, UAM-Poznań (od 2011 roku)
członek Redakcji Naukowej serii wydawniczej PTL „Dziedzictwo kulturowe” (od 2010 roku)
członek Zarządu Polskiej Sekcji IOV (od 2006 roku)
członek Komitetu „Folktales and Internet” ISFNR (od 2005 roku)
ekspert Komisji Europejskiej – Program Ramowy 6 i 7 (od 2004 roku)
członek Komisji Food Research SIEF (od 2004 roku)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Międzynarodowe Towarzystwo Etnologii Europejskiej i Folkloru [SIEF]
Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Narracji Ludowej [ISFNR]
Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej [IOV]
Folklore Fellows przy Fińskiej Akademii Nauk
Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
2016 Medal Złoty Za Długoletnią Służbę
1974, 1976, 1980, 1988, 1993, 2001, 2004, 2011, 2016 Nagrody Rektora UŁ
2006 rok Medal w Służbie Społeczeństwu i Nauce
2003 rok Medal Tomasso Crudeli za działalność na rzecz praw człowieka – Poppi, Włochy
1993 Złota Odznaka UŁ
1987 Finalista Międzynarodowej Nagrody Etno-Antropologicznej im. Salomone Marino Pitré, Uniwersytet w Palermo, Włochy za książkę Wpółczesna wiedza o folklorze