prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Szeroko rozumiana problematyka wsi, traktowana z perspektywy historycznej, politologicznej i etnologicznej
Agraryzm
Folkloryzm obrzędowy wiejskich organizacji społecznych

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2009-2010 Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku; grant Prezydenta m. Łodzi; kierownik zespołu

2005-2006 Straty w okupowanej przez Niemców Łodzi w czasie II wojny światowej; umowa z 30 VIII 2005 r. pomiędzy miastem Łódź a Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi; członek zespołu

WYBRANE PUBLIKACJE
(razem ok. 130 publikacji – analizy badawcze, recenzje, informacje naukowe)
książki
2018 Nowy wspólny dom. Myśl społeczno-polityczna Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

2006 Raport z oszacowania strat i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto. Łódź: Wydawnictwo Urzędu Miasta Łodzi.

1991 Agraryzm wiciowy. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1991 Pluralizm polityczny. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1983 Wizje Polski Ludowej w programach organizacji młodzieży wiejskiej (1928-1948). Warszawa: Wydawnictwo Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego przy ZG ZSMP.

1982 Model badania historii ruchu młodzieżowego. Propozycja wstępna. Łódź: MINP UŁ.

1978 Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności polskich związków młodzieży wiejskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

prace pod redakcją
(8 tomów) m.in.:
2010 Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

1999 Szkice i materiały do dziejów przemysłu skórzanego w Polsce. Łódź.

artykuły
2015 Etnografia historyczna w ujęciu Bohdana Baranowskiego (w 100. rocznicę urodzin Mistrza). „Zeszyty Wiejskie”, z. 21, s. 9-24.

2014 Profesor Władysław Jerzy Baranowski. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 11-23.

2007 Istota i cele aktywności kulturalnej młodzieży chłopskiej w okresie II Rzeczypospolitej. [W:] Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu. Red. M. Pindera. Piotrków Trybunalski, s. 245-254.

1998 Agraryzm a stalinizm – przeciwstawne koncepcje przebudowy wsi i rolnictwa. „Zeszyty Wiejskie”, z. 1, s. 100-115.

1998 Pomoc wzajemna w życiu społecznym wsi polskiej. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 37, s. 45-55.

1991 Organizacja polityczna społeczeństwa w koncepcjach wiciowego agraryzmu. „Wieś i Państwo”, nr 3/4, s. 19-31.

1985 Myśl polityczna polskiego ruchu ludowego. [W:] Dzieje polskiej myśli politycznej w czasach nowożytnych i najnowszych. Red. A.F. Grabski. Łódź, s. 394-431.

PEŁNIONE FUNKCJE
redaktor naczelny „Zeszytów Wiejskich”
kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ
przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
członek Rady Naukowej Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NK PSL w Warszawie

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polskie Towarzystwo Historyczne

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
2011 Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych
1988 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych
1985 Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych
1984 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych
1983 Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŁ za osiągnięcia uzyskane w badaniach naukowych
1980 Dwie zespołowe nagrody III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
1979 Indywidualna nagroda III stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki