prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland

KONTAKT
e-mail: apw@autograf.pl

.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologiczny narratywizm – narratywistyczna antropologia: wspólnota – pamięć – narracja, wymiary autobiografii – świadectwa i wyzwania autobiograficzne, gatunki narracji antropologicznej

Antropologia codzienności: codzienność jako locus anthropologicus, miejska codzienność i miejskie narracje

Metodologiczne zagadnienia antropologii i dyscyplin pokrewnych: badawcze wspólnoty dyskursu, strategie transdyscyplinarne, scenariusze biograficzne w nauce – epifanie, przełomy, nawrócenia

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2014-2019 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej; Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; wykonawca; http://najurze.uni.lodz.pl/

2014-2016 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; wykonawca

2013-2014 Codzienność w niecodzienności. Kulturowy wymiar Wielkiej Wojny; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; dr K. Piątkowska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) we współpracy ze studentami etnologii

2012- Analiza antropologiczna źródeł jako tekstów kultury; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland)

WYBRANE PUBLIKACJE
książki

1991 Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne. Warszawa: IFiS PAN.

1983 Prestiż. Analiza struktur pojęciowych. Warszawa: IFiS PAN.

1977 Analiza logiczna interrogacji i jej zastosowania w badaniach społecznych. Wrocław: Ossolineum.

prace pod redakcją

2016 Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Łódź [wraz z O. Ławrynowiczem].

1983 Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne. Wybór tekstów. Wrocław [wraz z K. Lutyńską].

artykuły

2017 Zimą w parku. O kontemplacji antropologicznej. „Journal of Urban Ethnology”, t. 15, s.115–127.

2016 Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej Wojny: „Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918. „Journal of Urban Ethnology”, t. 14, s. 61–72.

2016 Siedem ideałów. „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 2, s. 145–147.

2016 Spojrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne. [W:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych. Red. M. Kafar. Łódź, s. 33–47.

2015 Szlezyng. Przyczynek do antropologii (nie)obecności. „Journal of Urban Ethnology”, t. 13, s. 53–65.

2014 Codzienność jako locus anthropologicus. [W:] Źródło historyczne jako tekst kultury. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal. Warszawa, s. 245-254.

2014 Mój Cekcyn. Fragmenty autobiograficzne. „Zeszyty Wiejskie”, z. 19, s. 69-85.

2013 Antropolog i pojęcie świadectwa. O niektórych pułapkach w badaniu terenowym. [W:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Red. I.B. Kuźma. Łódź, s. 111–142.

2013 Horizon – Conversion – Narration: Identity and Otherness in the Scientific World of the Humanists. [In:] Biographical Perspectives. Vol. I: Between the ‘Professional’ and ‘Non-Professional’ Dimensions of Humanistic Experiences. Ed. M. Kafar. Łódź – Kraków, pp. 21-42.

2013 O definiowaniu w humanistyce – między retoryką a etyką. [W:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Red. D. Kasprzyk. Łódź, s. 197–225.

2012 Miasto nocą. O poetyce nokturnu antropologicznego. [W:] Antropolog w mieście i o mieście. Red. G.E. Karpińska. Wrocław – Łódź, s. 155–164 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 51.

2012 Poza kulturę, poza antropologię? „Przegląd Socjologiczny”, t. 61/3, s. 91–101.

2011 Horyzont – nawrócenie – narracja. Tożsamość i obcość w naukowym świecie humanistów. [W:] Perspektywy biograficzne. T. 1 Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. Red. M. Kafar. Łódź, s. 15–35.

2010 Dyskurs i tożsamość. Opowieści we wspólnocie naukowej. [W:] Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka. Red. I. Taranowicz, Z. Kurcz. Wrocław, s. 155–182.

2010 Latem w parku. Epifanie codzienności. [W:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Kraków – Warszawa, s. 145–162.

2010 Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych. [W:] Homo interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci. Red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt. Lublin, s. 8–13.

2004 Jak żegnać lokalne paradygmaty. O metodologii wywiadu i naukowych wspólnotach dyskursu. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 207–220.

2004 Wspólnota świadectwa. Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu. [W:] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi. Red. G.E. Karpińska. Łódź, s. 29–77 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 43.

1999 Badawcze strategie zdrowego rozsądku, czyli skarby małego metodologa. „Przegląd Socjologiczny”, t. 48, z. 1, s. 9–22.

1996 Transdyscyplinarne wątki w pracach metodologicznych Jana Lutyńskiego. „Przegląd Socjologiczny”, t. 45, s. 13–24.

1993 Wywiad kwestionariuszowy a logika konwersacji. O pracach Norberta Schwarza. „Przegląd Socjologiczny”, t. 42, s. 31–48.

1991 Ukryte porównania. Z badań nad stereotypami grup zawodowych. „Studia Socjologiczne”, z. 1–2, s. 91–107.

1990 Levels of Interrogation. Towards a Logical Reconstruction. „The Polish Sociological Bulletin”, z. 4, s. 35–45.

1990 Skale dwubiegunowe. Komentarz do badań nad stereotypami grup zawodowych. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, t. 8, s. 233–278.

1989 Społeczne obrazy grup zawodowych. Analiza powiązań. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, s. 117-121.

1989 Stereotyp grupy zawodowej. Analiza odpowiedzi na pytania otwarte o jej typowego przedstawiciela. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 7. Red. Z. Gostkowski. Wrocław, s. 62–116.

1981 Czy rozumiemy się z respondentami? Elementarne zastosowania psycholingwistyki w badaniach socjologicznych. [W:] Szkice metodologiczne. Red. K. Lutyńska. Warszawa, s. 107–124.

1972 Informator i badawcza sytuacja informacyjna w empirycznych badaniach społecznych. Próba eksplikacji pojęcia informatora. „Studia Socjologiczne”, z. 4, s. 41–61.

1972 O specyfice wywiadów generacyjnych. Problem naturalizacji sytuacji wywiadu. [W:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Red. Z. Gostkowski, J. Lutyński. Wrocław, s. 147–188 [współautor: Sz. Wejland].

1970 Autorytet rodziców i rodzinna wspólnota wartości. „Studia Socjologiczne”, z. 3, s. 117–144.

przedmowy do książek

2013 Zaangażowanie i autobiografia. [W:] M. Kafar. W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej. Łódź, s. 9–17 – „Perspektywy biograficzne”, t. 2.

2006 Oswajanie obcości. W krainie metodologii wywiadu Norberta Schwarza. Przedmowa. [W:] A. Krzewińska. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 11. Red. Z. Gostkowski, A. Kubiak), s. 13–28.

2002 Przedmowa. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich: przejawy – struktury – zróżnicowania. Red. M. Wieruszewska. Warszawa, s. 5–8.

2001 O Łodzi „po bystroniowsku”. Przedmowa. [W:] R. Dzięcielski. Ludowe obrazy miasta. Inspiracje bystroniowskie. Łódź, s. 7–12 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 40.

PEŁNIONE FUNKCJE
członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Biographical Perspectives”
członek Rady Naukowej czasopisma internetowego „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”
członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Perspektywy Biograficzne”

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze