prof. UŁ dr hab. Władysław Baranowski

emerytowany profesor, w latach 1994–2005 kierownik Katedry Etnografii UŁ, w latach 2005–2012 dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Etnografia Polski i Słowiańszczyzny
Źródłoznawstwo etnograficzne terenów zauralskich
Wybrane etnograficzne aspekty kultury Tatarów polskich

WYBRANE PUBLIKACJE
książki
1989 Świat Islamu. Łódź: Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej.

1987 Wierzenia i życie religijne ludu rosyjskiego w świetle polskich relacji z lat 1831-1920. Studium ze źródłoznawstwa religioznawczo-etnograficznego). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1985 Polskie relacje o rosyjskiej kulturze ludowej (1831-1920). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

artykuły
2005 Echa żywotów świętych w folklorze południowej części województwa łódzkiego. [W:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej. Red. M. Pindera. Piotrków Trybunalski, s. 51-65.

2005 Żydzi i ich kultura w świadomości mieszkańców wsi i miasteczek. „Zeszyty wiejskie”, z. 10, s. 131-139.

2001 Polskie relacje o Kałmukach z XIX wieku – jako źródło etnograficzne. [W:] Polska a Syberia –spotkanie dwóch światów. Materiały z konferencji naukowej. Łódź, s. 9-19.

1999 Formy narracyjne polskich materiałów do etnografii narodów carskiej Rosji. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ethnologica”, t. 10, s. 97-124.