Postudiuj na próbę!

Głównym celem inicjatywy Postudiuj na próbę! jest chęć przedstawienia specyfiki etnologii – dyscypliny naukowej, która bada człowieka jako twórcę i użytkownika kultury, zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym. Pomysłodawcami projektu są pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkowie Studenckiego-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ. Do projektu zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. Nasze przedsięwzięcie uzyskało aprobatę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

EDYCJA PIERWSZA (rok akademicki 2014/2015)

Do projektu zaprosiliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. W cyklu 6 nieodpłatnych spotkań, realizowanych w semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015, uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowanym specjalnie dla nich kursie akademickim obejmującym różne formy dydaktycznych aktywności: wykład, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty, badania terenowe. Wszystkie zajęcia tematycznie związane były z projektem badawczym, który, w ramach proponowanego cyklu, zrealizowany był wraz z doktorantami i studentami etnologii – Na Bałutach. Historie rodzinne. Uczestnicy przeprowadzili etnograficzne badania terenowe, w trakcie których zgromadzili dokumentację fotograficzną, przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami Bałut i zebrali od nich rodzinne opowieści. Wyniki badań, po opracowaniu pod kierunkiem pracowników naukowych IEiAK UŁ, zostały przedstawione przez uczestników projektu podczas sesji naukowej Młodzi badacze o terenie, która odbyła się w kwietniu 2015 roku, zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ i wpisującej się w jubileusz Uniwersytetu Łódzkiego.

DRUGA EDYCJA (rok akad. 2015/2016)

Uczniowie wzięli udział w przygotowanym specjalnie dla nich krótkim kursie akademickim obejmującym różne formy dydaktycznych aktywności: wykład, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty oraz etnograficzne badania terenowe. Wszystkie zajęcia tematycznie związane były z projektem badawczym Różnorodność wokół mnie. Perspektywa antropologii wizualnej, który uczniowie, w ramach proponowanego cyklu, zrealizowali wraz ze studentami etnologii. Efekty tych badań zostały przez uczestników projektu przedstawione podczas Pikniku Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka edycji drugiej związana była z naszym mocnym przeświadczeniem, iż różnorodność – rozumiana szeroko, w kontekście etnicznym, religijnym, narodowym, ideologicznym, estetycznym – jest wartością. Dynamiczne i niepokojące wydarzenia ostatnich miesięcy udowadniają jak ważne jest krzewienie idei tolerancji, szacunku, akceptacji, otwarcia na dialog, odrzucenia otwartego konfliktu jako oczywistego i skutecznego sposobu rozwiązywania sporów. Pozytywne wartościowanie wielości i różnorodności kulturowej jest obecnie poddane wielkiej próbie, ale podejrzliwość, strach i niechęć nie mogą zdominować reakcji szczególnie młodego pokolenia. W trakcie przygotowanych dla uczniów zajęć zajmowaliśmy się różnorodnością nieopodal nas, w najbliższym otoczeniu. Dzięki przyjętej perspektywie antropologii wizualnej, wykorzystując przede wszystkim technikę fotografii, uczestnicy nie tylko dostrzegli ową wielość, inność i różnorodność Łodzi, ale także podjęli próbę, by ją zrozumieć.