Mapa Badań Etnograficznych IEiAKUŁ

Łęczyckie

FOLKLOR

ROK: 2015
MIEJSCE: Goślub-Osada, Łęczyca, Piątek
TEMATY:
folklor słowny (legendy regionalne)

————-

PRACE DYPLOMOWE:
Ulatowska Katarzyna
2015: Po co nam dzisiaj regionalne legendy? Szkic na podstawie badań wśród młodzieży z łęczyckiego. Promotor: dr Damian Kasprzyk (praca licencjacka).

KULTURA WSI

ROK: 1968
MIEJSCE: Bryski, Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznica, Podgórzyce, Tum
TEMATY:
autorytety
instytucje administracji państwowej (Gromadzka Rada Narodowa)
instytucje gospodarcze (Państwowy Ośrodek Maszynowy, Międzykółkowa Baza Maszynowa w Daszynie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”)
instytucje kultury (Klub „Ruchu”, Wiejski Dom Kultury)
instytucje oświaty (Szkoła Podstawowa w Daszynie, Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Daszynie)
instytucje porządku publicznego (Ochotnicza Straż Pożarna, Milicja Obywatelska w Daszynie)
instytucje służby zdrowia (ambulatorium w Daszynie)
instytucje socjalne (Państwowy Dom Opieki w Karsznicy)
ogólna charakterystyka wsi
organizacje (Związek Młodzieży Wiejskiej, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Rolnicze)
przemysł metalurgiczny (Łęczyckie Zakłady Górnicze)
religijność
zwyczaje i obrzędy rodzinne (wesele)

ROK: 2016, 2017
MIEJSCE: Goślub-Osada, Walewice
Państwowe Gospodarstwo Rolne

————-

PRACE DYPLOMOWE:
Ulatowska Katarzyna
2017: Życie codzienne w PGR. Antropologiczna analiza wspomnień byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Walewicach. Promotor: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska (praca magisterska).

————-

WYBRANE PUBLIKACJE:
Kopczyńska-Jaworska Bronisława
1971: Instytucje wsi podłęczyckiej (tradycje społeczno-kulturowe i gospodarcze). [W:] Rejony uprzemysławiane. Problematyka i badania (Sympozjum zorganizowane przez Komitet i Zakład Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa – Tarnobrzeg – Kraków, 18–22 czerwiec 1969). Red. E. Jagiełło-Łysiowa, Z. Lachert, A. Romanow, Warszawa, s. 169–172.

Lipiński Andrzej
1970: Badania nad autorytetami w podmiejskich wsiach łęczyckich. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 11, s. 160–164.

SZTUKA

ROK: 2012
MIEJSCE: Kutno, Łęczyca, Piątek
TEMATY:
rzeźba (diabeł Boruta)

————-

PRACE DYPLOMOWE:
Gliszczyński Łukasz
2013: Wizerunek diabła Boruty w twórczości współczesnych rzeźbiarzy w Łęczycy i okolicach. Promotor: dr Joanna Sadowska (praca licencjacka).