Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni (5-7 grudnia 2018, Łódź)

ORGANIZATORZY
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie
Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski

PARTNERZY
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Kinematografii w Łodzi

 

PROGRAM

POPOŁUDNIE FILMOWE

Ostatnio socjolodzy poświęcili wiele uwagi domowi i zamieszkiwaniu, antropolodzy kultury zorganizowali serię naukowych spotkań, podczas których dokonywali oglądu przestrzeni domowej jako struktury mentalnej tworzącej i porządkującej obraz świata w sztuce, filmie i architekturze, a także formującej doświadczenie egzystencjalne człowieka.
Podczas naszej konferencji proponujemy z perspektywy antropologicznej objąć refleksją proces zadomowiania różnych obszarów: zarówno domu jako mieszkania, jak i przestrzeni pozadomowych, często mających charakter półprywatny, osobisty, zindywidualizowany (np. może to być klatka schodowa, brama kamienicy czynszowej, plac przed blokiem, ulica, kawiarnia, klub seniora, działka, opuszczony budynek, również miejsce pracy: warsztat, biuro, sklep, pracownia itp.). Do udziału w konferencji zachęcamy dlatego przede wszystkim etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów, również kulturoznawców i historyków, oczekując, że zaprezentują materiały z własnych badań i swoje przemyślenia z badań dotyczących kulturowych wzorów zadomowiania, w tym typowych scenariuszy procesu oswajania zamieszkanej lub zawłaszczonej przez człowieka przestrzeni, jej personalizacji i nacechowania emocjonalnymi więziami.
Migracje w poszukiwaniu pracy, bezrobocie, tymczasowość zamieszkania, tzw. dwumieszkaniowość oraz siedliska poza miastem, również konsumpcja przestrzeni na styku miasto – wieś to tylko niektóre czynniki wpływające współcześnie na proces zadomowienia. Ich zdiagnozowanie wymaga na tyle szerokiej perspektywy badawczej, by temat zadomowienia nie wyczerpywał się li tylko w spojrzeniu na zachowania społeczne i kulturowe przebiegające na terenie miasta, lecz by uwzględniał również obszary znajdujące się poza miastem, preferujące dziś inne wzory zadomawiania.
Oczekujemy, że rozważania uczestników konferencji będą się toczyć w obrębie trzech obszarów tematycznych:
1. Zadomowienie jako rezultat kulturowych, pokoleniowych oraz indywidualnych strategii budowania znaczeń przestrzeni. Szczególnie interesują nas sposoby zadomawiania przestrzeni przez współczesnych nomadów, ludzi migrujących i bezdomnych.
2. Proces zadomowienia w sytuacjach zerwania i nieciągłości spowodowanych sytuacjami niecodziennymi (np. wojną, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi, przeprowadzką, eksmisją, remontem, wprowadzką nowych / obcych lokatorów / użytkowników, także świętowaniem).
3. Materialne środowisko człowieka a zadomowienie poprzez rzeczy (działanie rzeczy, życie przedmiotów i życie wśród przedmiotów, powiązania ludzi i rzeczy – rzeczy codziennego użytku, ale też przedmioty ze sfery sacrum oraz pamiątki, fotografie, zabawki itp.).
Celem konferencji jest zatem rozpoznanie nie tylko starych, ale głównie nowych aspektów i wymiarów zadomawiania, które albo nie zostały zauważone, albo nie zostały należycie wyeksponowane przez badaczy kultury, i w wyniku antropologicznego oglądu mogą zyskać nową perspektywę badawczą.

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. UŁ dr hab. UŁ Grażyna Ewa Karpińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
prof. PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
prof. UO dr hab. Teresa Smolińska (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO)
doc. PhDr Blanka Soukupová, CSc. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova)

SEKRETARZE KONFERENCJI
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

PUBLIKACJA
Planujemy publikację tematyczną w kolejnym numerze czasopisma „Journal of Urban Ethnology” (10 punktów na liście ERIH) po pozytywnym zaopiniowaniu artykułów do druku i ocenie przez niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadami stawianymi publikacjom naukowym: www.iaepan.edu.pl/journal.html

Dzień pierwszy (5 grudnia), Muzeum Kinematografii w Łodzi

Dzień drugi (6 grudnia), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Dzień drugi (6 grudnia), Popołudnie Filmowe w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Dzień trzeci (7 grudnia), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

fot. B. Kałużny, E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz