Pracownia Antropologii Praktycznej

PRACOWNICY

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma – kierownik Pracowni, dyrektor IEiAK UŁ

dr Damian Kasprzyk

prof. UŁ dr Krystyna Piątkowska

dr Marta Songin-Mokrzan

Pracownia Antropologii Praktycznej (PANP) została powołana w celu realizacji kilku równorzędnych zadań:

badania form zaangażowania w tworzenie i współtworzenie „światów” społecznych przez różnych ich członków (zarówno ludzi, jak i czynniki pozaludzkie);

wypracowania odrębnej metody badania ww. form aktywności, odwołującej się przy tym także do dorobku szeroko rozumianej antropologii zaangażowanej (uwzględniając m.in. takie jej odmiany, jak antropologia publiczna, krytyczna oraz interwencyjna), która pomocna będzie zarówno w rozwijaniu teorii dyscypliny, jak również formułowaniu diagnoz społecznych i ekspertyz;

nawiązania kontaktu ze środowiskami i instytucjami osadzonymi lokalnie, w celu wytyczenia potencjalnych obszarów współdziałania (od działań na rzecz owych podmiotów po tworzenie wiedzy we współdziałaniu z nimi);

rozwijania i promowania wiedzy dotyczącej regionów kulturowych (skupiając się szczególnie na obszarze łódzkim).

OBSZARY BADAŃ

Antropologiczne badania w działaniu

Badamy: wyłączenia i marginalizacje społeczne (uwzględniając kwestie płci kulturowej, doświadczenia podmiotów defaworyzowanych, działanie instytucji i organizacji m.in. z sektora pomocowego, np. Powiatowych Urzędów Pracy); kreowanie nowych rozwiązań społecznych we współpracy z podmiotami, których dotyczy zmiana (na przykładzie polityki mieszkaniowej, sfery publicznej, obszarów miejskich, procesów rewitalizacyjnych i rehabilitacji społecznej).

Etos regionalisty

Badamy: regionalistów jako animatorów lokalności i depozytariuszy określonej formacji intelektualnej w ich własnej, subiektywnej, autoidentyfikacyjnej, wewnątrzśrodowiskowej perspektywie.

Instytucje lokalne i ich kreatorzy

Badamy: instytucje funkcjonujące w przestrzeniach małomiasteczkowych i wiejskich, jak np. muzea, izby regionalne, domy kultury, biblioteki, a także organizacje: Koła Gospodyń Wiejskich, towarzystwa miłośnicze, grupy pasjonacko-hobbystyczne. Interesuje nas ich zakładany i rzeczywisty wpływ na tożsamość kulturową, procesy integracyjne, kapitał społeczny.

Nowe technologie

Badamy: kohabitację ludzi i maszyn oraz wpływ nowych technologii na rekonstrukcję środowiska życia człowieka i innych gatunków, społeczne i kulturowe konsekwencje rozprzestrzeniania się rozmaitych rozwiązań technologicznych oraz rolę antropologii w tworzeniu wiedzy na temat tych zjawisk.

Antropologia wizualna

Badamy, analizujemy i interpretujemy: obrazy za pomocą wszelkich metod stosowanych w humanistyce (np. estetykę systemów totalitarnych); kreowanie tekstów wizualnych (w tym projektów reklam, scenariuszy i filmów).