dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej / assistant professor in Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

.

KONTAKT / CONTACT

pokój 222

tel.: (42) 635 41 51

e-mail: aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia miasta i antropologia w mieście: miejskie przestrzenie i miejskie narracje, tożsamość miast i ich mieszkańców, miejskie pejzaże sensoryczne; główny teren badawczy to Łódź oraz miasteczka województwa łódzkiego / Urban anthropology and anthropology in the city: urban spaces and urban narratives, urban identity and identity of city dwellers, urban sensescapes; the main research area is Łódź and the towns of the Łódź Voivodeship

Krajobraz kulturowy – dziedzictwo kulturowe: charakterystyka i dynamika przemian, lokalne praktyki i strategie działania / Cultural landscape – cultural heritage: characteristics and dynamics of change, local practices and strategies

Humanistyka stosowana – antropologia stosowana: animacja kultury, współpraca międzysektorowa, działania inter- i transdyscyplinarne / Applied humanities – applied anthropology:  cultural animation, cross-sectoral cooperation, inter- and transdisciplinary research

Etnoarcheologia – badawcze spotkania etnografii i archeologii współczesności / Ethnoarchaeology – research meetings of ethnography and archaeology of contemporaneity

Antropologia zmysłów: kulturowo zróżnicowana organizacja sensorium, etnografia sensoryczna jako praktyka badawcza / Anthropology of the senses: culturally diverse organization of sensorium, sensory ethnography as a research practice

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2022-2026 Leksykon archeologii katyńskiej (1990–2015); grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Edukacji i Nauki; wykonawca.

2022-2025 Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939; grant Narodowego Centrum Nauki w programie SONATA 17 (panel HS3); wykonawca.

od 2021 roku Cross cultural examination of traditions of Ireland and Poland; projekt realizowany we współpracy z Fundacją Bardzo Ładnie NGO oraz National Musem of Ireland – Country Life; koordynatorka razem z dr Alicją Piotrowską.

2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; wykonawca

2019 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (umowa o udzielenie dotacji nr 824537); facylitator konsultacji społecznych

2014-2019 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (http://najurze.uni.lodz.pl/); program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; wykonawca

od 2018 roku  Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca (https://archeologia.uni.lodz.pl/anstadta/)interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; wykonawcy z IEiAK UŁ: mgr Paulina Kowalczyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha; koordynator projektu: dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii UŁ); wykonawca

2018-2019 Muszyna – Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); projekt badawczy realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL); partner: Obec Plaveč (SK); wykonawcy z IEiAK UŁ: dr Damian Kasprzyk, mgr Paulina Kowalczyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha; wykonawca

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca

2017 Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), we współpracy z Gminą Rzgów

2017-2019 Grembach. Wspomnienia i źródła (https://etnologia.uni.lodz.pl/badania/lodz-i-okolice/grembach-we-wspomnieniach-i-zrodlach/); badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Widzewskich Domów Kultury

2014-2016 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; wykonawca

zobacz więcej / view more

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2019: Grembach. Etnograficzny przewodnik po łódzkim osiedlu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [współautorka: G.E. Karpińska].

2018: Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce opowiedziane. Łódź: Instytut Archeologii UŁ, Virako Sp. z o.o. [współautorzy: G.E. Karpińska, O. Ławrynowicz].

2013: Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy. Wrocław – Łódź. PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 52.

prace pod redakcją / books edited by

2019: Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia w krajobrazach kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiązania i poszerzenia / Places of memory and oblivion in the cultural landscapes of the Polish Jurassic Highland. References and extensions. Łódź [redakcja: A. Krupa-Ławrynowicz, O. Ławrynowicz].

2019: W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [redakcja: A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska].

2015: Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn [redakcja: G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz].

2015: Bałucki Słownik. Łódź: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana [redakcja: P. Fąka, A. Krupa-Ławrynowicz, K. Kurowska, E. Kurkowska, P. Owczarek].

artykuły / articles

2021: Choleric cemeteries in the landscape of the northern part of the Polish Jurassic Highland. „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, vol. 34, s. 49-67 [współautor O. Ławrynowicz].

2020: Lokalność w krajobrazie. Etnograficzny przypis do projektu „Śladami Przeszłości po Gminie Mstów”. „Zeszyty wiejskie”, t. 26, s. 221-242.

2019: Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości. „Archaeologia Historica Polona”, t. 27, s. 299-318 [współautor O. Ławrynowicz]. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2019.015/27475

2019: In the Factory, in Łódź, in the City. Reconstructing the Industrial Past of a Place. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 34, s. 171-189. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/article/view/6645

2019: O dwóch znaczących przedmiotach. Kulturowa inwentaryzacja przestrzeni kuchennej. [W:] W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Red. A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska. Łódź, s. 79-90.

2019: Pamięć i historia w lokalnym krajobrazie. Konteksty. [W:] Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza. Red. J. Ginter, A. Ginter. Muszyna, s. 161-172 [współautor: O. Ławrynowicz] – tekst opublikowany w języku polskim i słowackim.

2018: Etnografia dla lokalnej społeczności. Działania i przemyślenia z gminy Lelów. [W:] Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów, s. 191-205.

2017: „Nasz Niemiec” z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce. [W:] Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów, s. 183-208 [współautor O. Ławrynowicz].

2016: Odtwarzanie/konstruowanie miejsca. Pałac w Nakle (woj. śląskie, pow. częstochowski). [W:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź s. 123-135.

2016: Zmiany i napięcia w krajobrazie jurajskiej wsi. Na marginesie badań w Mstowie. „Zeszyty Wiejskie”, t. 22, s. 153-167. http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/zeszyt%20wiejski%2022.pdf

2015: Pocztówki dźwiękowe z Łodzi. O fonicznych reprezentacjach miasta, intencji słuchania i historii w dźwiękach zapisanej. [W:] Przestrzenie i ludzie. Konteksty antropologiczne. Red. G.E. Karpińska, A. Krupa-Ławrynowicz. Łódź, s. 113-132.

2015: The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp.145-163. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/article/view/LSE.2015.54.09

2013: Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 11, s. 73-82.

2012: Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach. [W:] Brud. Idee – dylematy – sprawy. Red. M. Sztandara. Opole, s. 139-154 [współautor O. Ławrynowicz].

2010: Aromaty i smrody. Olfaktoryczny pejzaż miasta. [W:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Warszawa – Kraków, s. 163-179.

2010: Co słychać w mieście?. „Journal of Urban Ethnology”, vol. 10, s. 5-15.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Zespołu ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

członek Zespołu ds. Monitorowania Losów Absolwentów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

redaktor oficjalnej strony internetowej oraz profilu społecznościowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [razem z dr. Sebastianem Latochą]

członek Zespołu ds. Promocji i Rozwoju IEiAK UŁ

członek redakcji czasopisma „Łódzkie Studia Etnograficzne”

zastępca sekretarza Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek SIEF International Society for Ethnology and Folklore

członek AAA American Anthropological Association (Society for Urban, National, and Transnational/Global Anthropology; SAFN Society for the Anthropology of Food and Nutrition)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2021 Nagroda Miasta Łodzi (zespołowa, razem z prof. dr hab. Grażyną Karpińską i dr. Olgierdem Ławrynowiczem)

2020 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa I stopnia, razem z dr. Sebastianem Latochą) za osiągnięcia organizacyjne

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne

2018 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia organizacyjne

2014 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Bałuckie chronotopy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy