dr Damian Kasprzyk

adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej / assistant professor in Pracownia Antropologii Praktycznej

.

KONTAKT / CONTACT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55

e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Regiony i regionalizmy / Regions and regionalisms

Zagadnienia tożsamości regionalnej / Problems of regional identity

Muzeologia / Museology

Mikrohistoria / Microhistory

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2018-2020 100 100-latków na 100-lecie; projekt realizowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w ramach dotacji z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2021; współpracownik-badacz

2018-2019 Muszyna – Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); projekt badawczy realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL); partner: Obec Plaveč (SK); wykonawcy z IEiAK UŁ: dr Damian Kasprzyk, mgr Paulina Kowalczyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha; wykonawca

2014-2017 Inwentaryzacja polskich nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; podmiot realizujący: Towarzystwo Tradycji Akademickiej we współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego; inwentaryzator

2016 Dożynki – wymiar lokalny i ponadregionalny; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (06593/FPK/NCK); podmiot realizujący: Fundacja Ważka; koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu

2015-2016 Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990-2015; grant Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań związanych z aktywnością społeczną w lokalnych środowiskach w latach 1990-2015; wykonawca

2015 Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Damian Kasprzyk, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.; wykonawca

2015 Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (05807/15); podmiot realizujący: Fundacja Ważka; koordynator badań na terenie województwa łódzkiego, współautor raportu

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2008 Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

prace pod redakcją / books edited by

2018  My, regionaliści. W stronę autowizerunku. Wrocław: Fundacja Ważka.

2014 Być regionalistą. Inspiracje, autodefinicje, perspektywy. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

2013 Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2012 Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opnie, diagnozy. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

2010 Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ.

artykuły / articles

2019 Regionalizm jako umiłowanie – rozmyślania etosowe. [W:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2018. Red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk. Wieluń–Praszka, s. 11-17.

2019 Regionalizm na obszarach wiejskich po 1989 roku. Wybrane aspekty ideowe i instytucjonalne, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, tom 3, s. 95-111.

2019 Osobnosti. O l’ud’och zaslúžených, angažovaných, obyčajných. [W:] Muszyna – Plaveč. Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia. Red. J. Ginter. Muszyna, s. 183-194.

2018 Regionaliści. Co mówią o nich słowniki biograficzne? [W:] Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2017. Red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk. Wieluń–Praszka, s. 9-20.

2018 Regionalistyczne biogramy z ziemią lelowską w tle. [W:] Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej. Red. M. Skrzypczyk. Lelów, s. 171-189.

2017 Etos muzealnika-regionalisty. „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr 4, s. 107-126.

2017 Od ludoznawstwa ku antropologii. Czasopisma Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. [W:] Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce. Red. A. Kansy. Warszawa, s. 133-145.

2017 Procesje, dożynki, festiwale. Cykliczne formy działalności ludowych zespołów śpiewaczych w Polsce. „Etnologické Rozpravy”, číslo 2, s. 48-61.

2017 Radości i smutki regionalistów. [W:] Blisko i daleko. II Sympozjum regionalistów – Praszka 2016. Red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk. Wieluń–Praszka, s. 11-28.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Oddziału w Łodzi) (od 2011)

sekretarz Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (od 2012)

redaktor naczelny „Zeszytów Wiejskich” (od 2018)

sekretarz redakcji „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” (od 2014)

członek Rady Naukowej rocznika „Wieś Radomska” (od 2018)

członek Rady Naukowej „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (od 2016)

członek Rady Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (od 2018)

członek Rady Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (od 2020)

członek Rady Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (od 2016)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2016 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Łódzki strajk studencki styczeń – luty 1981. Spojrzenie po latach

2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2010 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny

2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej