prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

dyrektor Instytutu, kierownik Pracowni Antropologii Praktycznej / head of Institute of Ethnology and Cultural Anthropology (University of Lodz), head of Pracownia Antropologii Praktycznej

KONTAKT / CONTACT

pokój 234

tel.: (42) 635 61 58

e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Humanistyka stosowana (od teorii antropologii publicznej/krytycznej/interwencyjnej/zaangażowanej do działań i projektów) / Applied humanities (from the theory of public critical/intervention/engaged anthropology to activities and projects)

Kulturowe sensy i znaczenia stygmatyzacji/marginesów/tabu/wykluczenia i stereotypizacji / Cultural meanings of stigmatization/margins/taboos/exclusion/stereotypes

Empowerment i samorzecznictwo (w kontekście praktyk oddolnych jednostek i grup oraz strategii instytucjonalnych; przestrzenie publiczne i prywatne; zagadnienia dotyczące „ukrytych programów”) / Empowerment and self-government (in the context of grassroots practices and institutional strategies; public and private spaces; „hidden programs” issues)

Antropologia doświadczenia (w tym zagadnienia dotyczące: buntu, transgresji, przemocy, konfliktów oraz innych tematów trudnych i drażliwych; antropologia religijności) / Anthropology of experience (rebellion, transgression, violence, conflicts and other difficult topics; anthropology of religion)

Badania problematyki kobiecej i herstory / Studies of women’s issues and herstory

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2020-2021 Centrum Analiz i Modeli Społecznych (https://opus.org.pl/cams); projekt realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ; finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030; koordynatorka zespołu UŁ

2019-2020 (Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia; grant PFRON; Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierowniczka

 

2018-2019 Opracowanie modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2; koordynatorka badań i projektu z ramienia UŁ (CEIN) w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

2018-2021 Women and homelessness; koordynatorka działań z ramienia UŁ (CEIN), projekt Erasmus+ Strategic Partnernship, lider: Budapest Methodological Centre of Social Policy, nr 2018-1-HU01-KA202-047742.

2018-2019 Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing homelessness; koordynatorka badań jakościowych w projekcie mgr Karoliny Koprowskiej. prof. UŁ Jakuba Kronenberga oraz dr Edyty Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

2018-2019 Connecting Memories; Erasmus+; wykonawca

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0136/DLG/2017/10); Dialog; kierowniczka merytoryczna

2017-2018 International cooperation for rehabilitation and social integration of refugee women in Turkey and Europe; Erasmus+; konsultantka merytoryczna

2015-2016 Women – War – Peace; Europe of Citizens; wykonawca

2012-2014 Repozytorium cyfrowe zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 11H 11 009480); NRPH; wykonawca

zobacz więcej / view more

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2019 Homes of the Homeless. On Studying Crisis Situations. Kraków – Łódź: Jagiellonian University Press, Wydawnictwo UŁ. https://cup.columbia.edu/book/homes-of-the-homeless/9788323346104

2015 Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

prace pod redakcją / books edited by

2019 Kobiety wobec dominacji i opresji. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I. Desperak, E. Hyży, I. B. Kuźma, E. Pietrzak]

2017 Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstory. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma, I. Desperak].

2017 Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna. Łódź: LangeL [redakcja: I.B. Kuźma, Ł. Lange].

2016 Bezdomność w Łodzi. Łódź: LangeL [redakcja: I.B. Kuźma, Ł. Lange]. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20445

2015 Kobiety niepokorne: reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma, I. Desperak].

2013 Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo UŁ [redakcja: I.B. Kuźma].

artykuły / articles

2020 Gendering memory: intersectional aspects of Polish politics of memory. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 16 (1), s. 102-118 [autorki: Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak]. http://przegladsocjologiijakosciowej.org/volume49_pl.php
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume49/PSJ_16_1_Kuzma_Pietrzak.pdf

2019 Support spaces. An anthropological approach to selected design solutions in support institutions. „Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” (NOWIS), vol. 2 (9), s. 87-108 [autorki: Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska]. https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=199179

2019 The Right to the City, the Right to Heritage – Material and Non-Material Traces of Scheibler’s ‘New Weaving Mill’ in Łódź. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” vol. 34, pp. 191-204 [autorki: Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska]. http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.34.11

2019 About women in conflicts and wars: theories of violence and collective memory. „Polish Political Science Yearbook”, vol. 48, iss. 1, pp. 49-64 [autorki: Inga B. Kuźma, Edyta Pietrzak]. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/48-1/ppsy2019103.pdf

2019 Kuchenna bieda. Szkic antropologiczny o jedzeniu i przestrzeni. [W:] W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Red. A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 91-106.

2018 Integracja uchodźczyń w świetle polityki integracyjnej Unii Europejskiej i doświadczeń tureckich. „Przegląd Europejski”, nr 3, s. 209-234 [autorki: Inga B. Kuźma, Oktawia Braniewicz, Edyta Pietrzak, Karolina Mirys-Kijo]. https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=189585

2018 Badania „problematyczne” – na pograniczu antropologii religijności. „Media – Kultura – Społeczeństwo”, nr 13, s. 97-110. http://mks.ahe.lodz.pl/sites/default/files/MKS_13_2018_e-book.pdf

2018 Healing tourists with religion: Saint Rita’s cult in Poland. [In:] Local identities and transnational cults within Europe. Eds. F. Giacalone, K. Griiffin. Wallingford, Oxfordshire; Cambridge, MA, CABI, pp. 109-117. 

2018  Założenia metodologiczne etnografii Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej: od badań wsi do antropologii miasta. „Lud” , t. 102, s. 211-229. [autorki: Grażyna Ewa Karpińska, Inga B. Kuźma]. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud102.2018.07

2017 Autokreacyjna praktyka archiwalna. Przypadek prywatnego archiwum naukowego Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. „Czas Kultury”, z. 2, s. 44-53. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=570768

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

kierownik Centrum Innowacji Społecznych UŁ

członek Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji na UŁ (od 2019)

członek Zespołu ds. opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych dla Łodzi przy Pełnomocniczce Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania (od 2019)

członek Zespołu merytorycznego obchodów 75-lecia UŁ (2019-2020)

członek zarządu F.E.R. Eurethno

członek (z ramienia UŁ) i przewodnicząca Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym (od 2014 do 13 stycznia 2020 r.)

kierownik Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (III 2016 – IV 2019)

kierownik Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi przy PTL (2011- IV 2019)

pełnomocnik kierunkowy ECTS Erasmus+ (do 2017/2018)

członek zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (2012-2017)

członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ – przedstawiciel grupy adiunktów z IEiAK UŁ (2008-2012)

sekretarz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi (2006-2010)

tutorka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek F.E.R. EURETHNO

członek International Society for Ethnology and Folklore

członek International Society for the Sociology of Religion

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2018 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za działalność organizacyjną

2011 Nagroda w dziedzinie nauk społeczno-humanistycznych Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych w Łodzi

2011 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku

2010 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny

2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia