dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej / deputy head of Institute of Ethnology and Cultural Anthropology (University of Lodz), assistant professor in Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT / CONTACT

pokój 231

tel.: (42) 635 61 63

e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Antropologia słowa / Anthropology of orality

Antropologia codzienności / Anthropology of everyday life

Antropologia rzeczy / Anthropology of things

Antropologia designu / Design anthropology

Antropologia ekonomiczna / Economic anthropology

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2019 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (umowa o udzielenie dotacji nr 824537); facylitator konsultacji społecznych

2019 ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich; badania realizowane w ramach projektu „Małopolska źródłem tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 6, działanie 6.1.3.), realizowanego w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; wykonawcy: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

2013-2018 Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna; projekt badań własnych.

2016-2017 Przestrzeń kuchenna – ludzie, rzeczy, praktyki; projekt realizowany we współpracy ze studentami IEiAK UŁ.

2015 Polskie wnętrze. Trendy nowoczesności; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Wydawnictwa Meble.pl Sp. z o.o.

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2019 Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008 Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 47.

prace pod redakcją / books edited by

2019 W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [wraz z A. Krupą-Ławrynowicz].

artykuły / articles

2019 Co się dzieje we współczesnej kuchni domowej? O możliwościach antropologii designu. [W:] W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Red. A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska. Łódź, s. 19–47.

2018 Plotka. Kilka uwag o przekazie folkloru, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. 35/2016, s. 121127.

2017 Kultura materialna w świetle zimowych wydatków z lat 1986–1989, „Journal of Urban Ethnology”, nr 15, s. 157171.

2017 Świętowanie doroczne w Polsce okresu PRL. Wymiar ekonomiczny. „Etnologické Rozpravy”, ročník XXIV, číslo 2, s. 7-21. http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=21830

2016 Kobieta – aktywistka życia codziennego. [W:] Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Red. I. Desperak, I.B. Kuźma. Łódź, s. 165-173.

2016 Storytelling. O współczesnej potrzebie opowiadania w mieście. [W:] Folklor – tradycja i współczesność. Red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska. Toruń, s. 61-71.

2016 „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej. „Zeszyty Wiejskie”, nr XXII, s. 99-107.

2015 Food Blogs in Relation to Culinary Tradition. A Polish Example. [W:] Food and the Internet. Proceedings of the 20th International Ethnological Food Research Conference, Department of Folklore and Ethnology, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Łodź, Poland, 3–6 September 2014. Eds. V. Krawczyk-Wasilewska, P. Lysaght. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp. 231-240.

2015 Food Expenses in the Rhythm of Daily Life. An Analysis of Household Accounts. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 54, pp. 20-32.

2015 Garaże i rzeczy. O męskich przestrzeniach niejawnych. [W:] Śmieć w kulturze. Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński. Gdańsk, s. 193-216.

2014 Polska tradycja imieninowa a kultura szlachecka. [W:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Red. M. Lutomierski. Toruń, s. 73-94.

2014 Всекидневието в полските брачни обяви – размисли на един фолклорист и културен антрополог, „Български Фолклор”, nr 3, s. 273-289 (Everyday Life in Polish Lonely Hearts Advertisements – Folklorist’s and Culture Anthropologist’s Reflections), “Bulgarian Folklore”.

2010 Co kryją w sobie przepisy kulinarne? Od folklorystyki do antropologii zmysłów. „Literatura Ludowa”, nr 4-5, s. 79-90.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

opiekun praktyk zawodowych na kierunku etnologia (2013-)

członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2015-)

członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2019-)

wiceprzewodnicząca Sekcji Folklorystycznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014- )

członek Redakcji „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2017-)

zastępca prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi (2015-2019)

członek Komitetu Redakcyjnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (2011-2016)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek Societé Internationale d’Ethnolgie et de Folklore (SIEF)

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne

2016 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2009 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za książkę Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury