dr Krystyna Piątkowska

starszy wykładowca w Pracowni Antropologii Praktycznej / lecturer in Pracownia Antropologii Praktycznej

KONTAKT / CONTACT

pokój 234

e-mail: krystyna.piatkowska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia wizualna, sztuka, ikonosfera / Visual anthropology, art, iconosphere

Teoria, analiza oraz interpretacja obrazów za pomocą metod proponowanych w humanistyce / Theory, analysis and interpretation of images through methods characteristic for humanities

Kreacja i ocena tekstów wizualnych / Images creationa and evaluation

Wiedza o płci w kulturze / Gender in culture

Antropologia zaangażowana (wykluczenie, bezrobocie) / Engaged anthropology (exclusion and unemplyment)

Kultura miasta, rewitalizacja / Urban culture, revitalization

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2014-2017 Infrastruktura kulturalna i formuły działania urzędu pracy w nowej sytuacji kulturowej wobec stanu świadomości i praktyk osób bezrobotnych; grant Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (środki z programu UE); kierownik i wykonawca

2010 Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; ekspert, koordynator badań terenowych, współautor raportu

2008-2010 Style życia w PRL; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2017 Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2000 Dariusza Milińskiego wpinanie księżyca. Łódź: Wydawnictwo Piotr Dopierała GALERIE MIEJSKIE.

1994 Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 33.

prace pod redakcją / books edited by

2009 Świat na opak. Ludowe zapusty wczoraj i dziś, na przykładzie wybranych regionów w Polsce. Włocławek: Wydawnictwo Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku.

2002 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku i wybrane eseje. Łódź: Wydawnictwo Piotr Dopierała [redakcja: K. Piatkowska, K. Piątkowski].

artykuły / articles

2017 Łódzka codzienność. Impresje z przeszłości miasta. [W:] Na wspólnym podwórku. Red. A. Walaszczyk. Łódź, s. 75-114.

2014 From Bronisław Piłsudski to the space of Employment Office. The turns and courses of anthropological thought / Od Bronisława Piłsudskiego do przestrzeni Urzędu Pracy. Meandry refleksji antropologa. „Etnografia Nowa”, nr 6, s. 85-113.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ

członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2018 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

2013 Medal Edukacji Narodowej

2003 Złota Odznaka UŁ

2002 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1995 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej

1989 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne

1986 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna III stopnia) za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne