dr Marta Songin-Mokrzan

adiunkt w Pracowni Antropologii Praktycznej / assistant professor in Pracownia Antropologii Praktycznej

KONTAKT / CONTACT

pokój 229

tel.: (42) 635 61 55

e-mail: marta.songin@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia neoliberalizmu / Anthropology of neoliberalism

Antropologia technologii / Anthropology of technology

Etnografia procesów produkcyjnych / Etnografia procesów produkcyjnych

Filozofia i ontologia maszyn / Philosophy and ontology of machines

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2013-2016 Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji „neoliberalnego imaginarium”; Narodowe Centrum Nauki (DEC-2013/08/S/HS3/00271) FUGA 2; kierownik projektu

zobacz więcej / view more

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2014 Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii. Wrocław – Łódź. PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 53.

artykuły / articles

2016 Etnografia Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako przyczynek do antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu. [W:] Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu. Red. W. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer. Gdańsk, s. 210-234.

2016 Transformacja uniwersytetu. „Kultury audytu” i neoliberalne technologie zarządzania podmiotami społecznymi. Kultura i Edukacja”, nr 3 (113), s. 242-257.

2015 Engaged Anthropology in Poland: Beyond the Postmodern Concept of Science. „Déjà lu. WCAA Global E-Journal”, no. 3, http://www.wcaanet.org/dejalu/index.html.

2013 Antropologia zaangażowana w Polsce. Poza postmodernistyczną koncepcję nauki. „Lud”, t. 97, s. 111-132.

2013 Ethnographic Experience and the Politics of Situatedness. [W:] Scientific Biographies. Between the ‚Professional’ and ‚Non-Professional’ Dimensions of Humanistic Experiences. Red. M. Kafar. Łódź Kraków: Lodz University Press, Jagiellonian University Press, pp. 165-178.

2012 Artykulacje lokalności. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako praktyka dyskursywna. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2(17), s. 55-67 [współautor: M. Mokrzan].

2011 Doświadczenie etnograficzne i polityka usytuowania. [W:] Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. Red. M. Kafar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 151-164.

2011 Z podporządkowanego punktu widzenia. Roszczenia poznawcze „klas podrzędnych”. [W:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań. Red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin. Warszawa: IEiAK UW, s. 29-46.

2010 Etyczny wymiar spotkania antropologicznego w świetle antropologii zaangażowanej. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49, PTL, Wrocław – Łódź, s. 69-86.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek European Association of Social Anthropologists

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2011 SUN Scholarship: (Neo)liberalization of Socialism and Crises of Capital. Central European University, Budapest