dr Sebastian Latocha

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej / assistant professor in Zakład Antropologii Kulturowej

KONTAKT / CONTACT

pokój 221

e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia medyczna, etnografia medycyny domowej / Medical anthropology, ethnography of home medicine

Rural history, antropologia historyczna, mikrohistoria, genealogia, demografia historyczna, dokumenty oficjalne i nieoficjalne w badaniach nad historią i kulturą wsi / Rural history, historical anthropology, microhistory, genealogy, historical demography, official and unofficial documents in rural history and culture

Trudne dziedzictwo (poniemieckie wsie w Polsce centralnej) / Dissonant heritage (former German villages in central Poland)

Antropologia nagląca, antropologia ratownicza, antropologia chwili / Urgent anthropology

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2019-2020 Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się; grant PFRON (BEA/000014/BF/2019); Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierownik i wykonawca zobacz więcej / see more

2019 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; grant Komisji Europejskiej (824537); Horizon 2020; facylitator konsultacji społecznych

2018-2019 Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca; interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; wykonawca

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca

2018 Muszyna – Plaveč. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); projekt badawczy realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; wykonawca

2017-2018 Zbudowanie wirtualnej mapy etnograficznych badań terenowych prowadzonych w łódzkim akademickim ośrodku etnologicznym (1947-2017); dotacja celowa Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik i wykonawca (MAPA)

2016 Nadchodzą! Jak ich przyjmiemy?; grant Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Stowarzyszenia Interwencji Prawnych; wykonawca

2015 Zdrowie i choroba w optyce historii i antropologii ciała; dotacja celowa Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik i wykonawca

2011-2013 United States of Europe. A Travelling Exhibition about European Identity and Todey’s Europe; grant Komisji Europejskiej; wykonawca (UNITED STATES OF EUROPE)

2009-2011 AMIEurope – Art Migrations into European Cultures; grant Komisji Europejskiej; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2017 Disappearing Stores. Culture of Trade on Wschodnia Street in Łódź / Znikające sklepy. Kultura handlu na ulicy Wschodniej w Łodzi. Łódź: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [autorzy: S. Latocha, P. Cichoń].

prace pod redakcją / books edited by

2016 Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskiem. Łódź: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [redakcja: S. Latocha, E. Nowina-Sroczyńska].

2016 Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów – Łódź: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie [redakcja: S. Latocha, E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński].

artykuły / articles

2018 Przyjaciel czy wróg? Ambiwalencja wody na przykładzie opisów niderlandzkiego budownictwa hydrotechnicznego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 18, s. 41-53.

2018 Retoryka zdrowia. Jedzenie i magia na łamach „Men’s Health”. Portret (z negatywu) samopoczucia współczesnego mężczyzny. [W:] Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia. Red. B. Kowalczyk, P. Łuszczykiewicz, K. Walczak, M. Zdrowicka-Wawrzyniak. Poznań, s. 99-115.

2016 How Do Folk Beliefs of Brain Death Influence Attitudes to Transplantation. A Study of Anthropology in Medicine. [W:] Selected Psychosocial and Medical Problems of Transplantation. Red. H. Liberska, K. Boniecka. Warszawa, s. 176-183.

2012 Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 17, nr 3, s. 50-60.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

członek Zespołu ds. Promocji i Rozwoju Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

redaktor strony internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne

2017 Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego