dr Sebastian Latocha

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej / assistant professor in Zakład Antropologii Kulturowej

KONTAKT / CONTACT

pokój 221

e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Dysonans dziedzictwa, trudne dziedzictwo, poniemieckość jako kategoria kulturowa (poniemieckie wsie w Polsce centralnej) / Dissonance of heritage, difficult heritage, post-Germanness as a cultural category (post-German villages in central Poland)

Antropologia medyczna, etnografia medycyny domowej, sektor popularny systemu opieki zdrowotnej, społeczne i kulturowe aspekty: jąkania, transplantacji / Medical anthropology, ethnography of home medicine, popular sector of health care system, socio-cultural aspects of stuttering, transplantation

Rural studies, antropologia historyczna, historia i kultura wsi, kultura chłopska, kultura ludowa, chłopska genealogia / Rural studies, historical anthropology, rural history and culture, peasant culture, folk culture, peasant genealogy

Etnografia architektury, architektura w perspektywie badań antropologicznych i socjologicznych / Ethnography of architecture, architecture in the perspective of anthropological and sociological research

Mapa jako źródło, przedmiot i narzędzie w badaniach etnograficznych / Map as a source, object and tool in ethnographic research

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2021-2023 Etnografia trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach wiejskich w Polsce. Antropologiczna analiza dokumentów z okresu reformy rolnej (1944) w Polsce centralnej (przykład gminy Łazisko); grant realizowany w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (11/IDUB/MLOD/2021); Granty dla młodych badaczy; kierownik

2020 Już nie rośnie kominów las, nie warczą przędzalnie Łodzi; grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/2020/2016); Patriotyzm Jutra; wykonawca

2019-2020 Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się; grant realizowany w ramach konkursu PFRON (BEA/000047/BF/D); Niepełnosprawność w naukach humanistycznych; kierownik zobacz więcej / view more

2019 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej (824537); Horizon 2020; facylitator konsultacji społecznych

2019 Wielki ruch, wielki handel… wielka cisza; grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/2019/1178); Patriotyzm Jutra; wykonawca

2018-2019 Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca; interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; wykonawca

2017-2019 Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum); grant realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (0136/DLG/2017/10); Dialog; wykonawca

2018 Muszyna – Plaveč. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne); projekt badawczy realizowany w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; wykonawca

2017-2018 Zbudowanie wirtualnej mapy etnograficznych badań terenowych prowadzonych w łódzkim akademickim ośrodku etnologicznym (1947-2017); dotacja celowa Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik i wykonawca (MAPA)

2015 Zdrowie i choroba w optyce historii i antropologii ciała; dotacja celowa Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; kierownik i wykonawca

2011-2013 United States of Europe. A Travelling Exhibition about European Identity and Todey’s Europe; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej; wykonawca (UNITED STATES OF EUROPE)

2009-2011 AMIEurope – Art Migrations into European Cultures; grant realizowany w ramach konkursu Komisji Europejskiej; wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2017 Disappearing Stores. Culture of Trade on Wschodnia Street in Łódź / Znikające sklepy. Kultura handlu na ulicy Wschodniej w Łodzi. Łódź: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [autorzy: S. Latocha, P. Cichoń]. zobacz książkę / view the book

prace pod redakcją / books edited by

2016 Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskiem. Łódź: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ [redakcja: S. Latocha, E. Nowina-Sroczyńska].

2016 Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności. Bytów – Łódź: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie [redakcja: S. Latocha, E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński].

artykuły / articles

2021 Poniemieckość: „opowieść spod lipy” i zawłaszczona kategoria. Z inspiracji mitoburczymi esejami Ludwika Stommy. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 332-333 (1-2), 302-309.

2021 Dynamika krajobrazu poniemieckich wsi w Polsce centralnej. Eksperyment kartograficzny. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 60, 77-92. zobacz artykuł / view the article

2021 Dysonansowe dziedzictwo poniemieckich wsi w Polsce centralnej. Od liczenia zjawisk kulturowych do koncepcji czułości. „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, 5, 225-237.

2021 Życie akademickie osób jąkających się w perspektywie społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji structural vulnerability. „Etnografia Polska”, 65 (1-2), 131-145. zobacz artykuł / view the article

2021 Niespecjalistyczne etiologie jąkania. Badania etnograficzne nad przyczynami niepłynności mowy w perspektywie osób jąkających się. [W:] Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 23 – Od mitów polinezyjskich do antropologii medycznej. Red. K. Marciniak, A. Chwieduk, Poznań, 221-233.

2021 Pandemia rozbójników: Locus horridus na miarę antyzachowań gangu Olsena. „Kultura i Społeczeństwo”, 65 (3), 93-106. zobacz artykuł / view the article

2021 Dokument bez ludzi. Filmowa bajka zwierzęca o wilku stepowym. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 335 (4), 130-133.

2020 Animation of a Local Urban Community. Sebastian Latocha Talks to Remigiusz Kaczmarek, the Chairman of the Józef Montwiłł-Mirecki Community Council in Łódź. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 59, 175-187. zobacz artykuł / view the article

2020 Spóźniony gość w cudzym świecie: konteksty trudnego dziedzictwa. „Kultura i Społeczeństwo”, 64 (2), 207-216. zobacz artykuł / view the article

2020 Wiedza potoczna katolików o przeszczepach. Z badań etnograficznych nad wyobrażeniami o transplantacji w jednej ze społeczności lokalnych Polski centralnej. [W:] Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. V – Choroby i wybrane problemy medyczne w kontekście religijnym – teoria i praktyka. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, Wrocław, 99-114.

2020 Muzeum w suszarni bielizny. O Izbie Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 7, 255-268 [autorzy: S. Latocha, A. Białkowski]. zobacz artykuł / view the article

2019 Dissonant Heritage as a By-Product of the Postwar Agrarian Reform in Poland. From Postmemory to Ethnoarchaeology / Dysharmonijne dziedzictwo jako produkt uboczny powojennej reformy rolnej w Polsce. Od postpamięci do etnoarcheologii. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 34, 107-127. zobacz artykuł / view the article

2019 Etnografia w archiwum. Chłopskie podania o ziemię poniemiecką w gminie Łazisko w centralnej Polsce. Antropologiczny przyczynek do Historii Alternatywnej reformy rolnej (1944). „Zeszyty Wiejskie”, 25, 109-122. zobacz artykuł / view the article

2019 Opowieści popradzkie. Rzeka Poprad jako korelat dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 58, 101-116. zobacz artykuł / view the article

2018 Przyjaciel czy wróg? Ambiwalencja wody na przykładzie opisów niderlandzkiego budownictwa hydrotechnicznego. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 18, 41-53.

2012 Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 17 (3), 51-61. zobacz artykuł / view the article

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

sekretarz Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (2020-)

sekretarz czasopisma naukowego „Zeszyty Wiejskie” (2020-)

zastępca przewodniczącego Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi (2021-)

sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (WF-H UŁ) (2020-)

sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WF-H UŁ) (2019)

pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. stron internetowych dla kierunku etnologia (2021-)

członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (2016-2020)

członek Zespołu ds. Promocji i Rozwoju Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (2019-)

członek Zespołu ds. Programu Studiów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (2019-)

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2020 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia organizacyjne

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne

2017 Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego