prof. dr hab. Wiesław Puś

profesor w Zakładzie Antropologii Kulturowej / professor in Zakład Antropologii Kulturowej

KONTAKT / CONTACT

pokój 218

tel.: (042) 635 61 52

e-mail: Pus.Wieslaw@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Historia społeczno-gospodarcza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / Socio-economic history in Poland in the 19th and 20th centuries

Historia Żydów polskich w XIX i XX wieku / History of Polish Jews in the 19th and 20th centuries

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS
Autor ponad 190 publikacji (11 książek, 90 artykułów i kilkudziesięciu recenzji i innych publikacji), w tym 20 artykułów naukowych w językach obcych

2018 Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.

2015 Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2013 Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Materiały źródłowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2005 Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [autorzy: W. Puś, M. Koter, M. Kulesza, S. Pytlas].

2003 (2001, 1998) Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1997 Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870-1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1987 Dzieje Łodzi przemysłowej. Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi.

1984 Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870-1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1976 Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870-1900. Łódź – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” (Seria 1 – Nauki Humanistyczno-Społeczne).

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Komisji do spraw Godności Akademickich UŁ

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (2002-2008)

Prorektor UŁ ds. nauczania (1996-2002)

Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (1990-1996)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego