prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej / head of Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

.

KONTAKT / CONTACT

pokój 222

tel.: (42) 635-61-51

e-mail: grazyna.karpinska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia miasta i antropologia w mieście / Urban anthropology, anthropology in the city

Antropologia współczesności / Anthropology of contemporaneity

Przestrzeń i miejsce (miejska codzienność, kultura robotników przemysłowych, przeszłość w krajobrazie miast, miasteczek i wsi; obszar badań: przede wszystkim Łódź i okolice) / Space and place (urban everyday life, culture of industrial workers, past in the landscape of cities, towns and villages; research area: mainly Łódź and surroundings)

Cyfrowe archiwa, digitalizacja wiedzy etnograficznej i antropologicznej / Digital archives, digitization of ethnographic and anthropological knowledge

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2014-2019 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (http://najurze.uni.lodz.pl/); program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2014–2019 nr 0055/NPRH3/H11/82/2014); wykonawca

2019 ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich; badania realizowane w ramach projektu „Małopolska źródłem tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 6, działanie 6.1.3.), realizowanego w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; wykonawcy: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

od 2017 roku  Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), we współpracy z Gminą Rzgów

od 2017 roku  Grembach. Wspomnienia i źródła (https://etnologia.uni.lodz.pl/badania/lodz-i-okolice/grembach-we-wspomnieniach-i-zrodlach/); badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Widzewskich Domów Kultury

2014–2016 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; wykonawca

2012–2015 Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; NPRH (2012-2015, nr 11H 11 009480); kierownik

2010–2011 Uvod do antropologie menšin; grant finansowany przez Fond Rozvoje Vysokych Škol realizowany przez Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy w Pradze (nr 202538); wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2019 Grembach. Etnograficzny przewodnik po łódzkim osiedlu. Łódź: Wydawnictwo UŁ (wraz z Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz).

2018 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce opowiedziane. Łódź: Instytut Archeologii UŁ, Virako Sp. z o.o (wraz Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz i Olgierdem Ławrynowiczem).

2000 Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 38.

1992 Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować. Warszawa-Łódź: PWN – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 31 (wraz z Bronisławą Kopczyńską-Jaworską i Anną Woźniak).

artykuły / articles

2019 Udomowianie ulicy. Z etnograficznych badań na Wschodniej. „Journal of Urban Ethnology”, t. 17, s. 47–61.

2019 Wokół pieca i stołu. Praktyki zamieszkiwania łódzkich włókniarzy. [W:] W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni. Red. A. Krupa-Ławrynowicz, K. Orszulak-Dudkowska. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 127–148.

2018 At a War Cemetery: Traces and Practices of Commemoration. „Traditiones”, 47/1, p. 1-19. http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2018470106 DOI: 10.3986/Traditio2018

2017 Cmentarz. Antropologiczna lektura przestrzeni i pamięci na przykładzie wiejskiego cmentarza w Złotym Potoku. „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 21-31. http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2017.002

2017 Ulica Wschodnia. W poszukiwaniu przestrzeni codzienności. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 17, s. 289-303.

2017 W robotniczym domu, w fabrycznej hali. O praktykach kulinarnych włókniarzy Łodzi i Żyrardowa. Ethnologia EuropaeCentralis, t. 14, s. 8-22. http://eec-journal.org/wp-content/uploads/2018/07/eec14-2017.pdf

2016 Przywracanie pamięci: (re)konstruowanie tradycji miejskich. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 69-83. http://centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2014/09/Nowe-Czytanie-Tradycji.-Z-inspiracji-Rokiem-Kolbergowskim.pdf

2015 In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War. „Polish Sociological Review”, no 4, s. 551-560.

2015 On the Appetite Trail. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 54, s. 106-123.
http://lse.ptl.info.pl/wpcontent/uploads/2015/11/Karpi%C5%84ska_%C5%81%C3%B3dzkie_Studia_Etnograficzne_Volume_LIV.pdf

2015 Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych. „Journal of Urban Ethnology”, no 13, s. 39-51.

2014 Dziedzictwo w cyfrowym archiwum: fotografie robotników w repozytorium cyfrowym. „Zeszyty Wiejskie” z. 19, s. 201-214. http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/zeszyt%20wiejski%2019.pdf

2012 Co upamiętniamy 29 sierpnia w Łodzi? Sposoby konstruowania miejsc pamięci. „Lud”, t. 96, s. 157-177.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

w UŁ / in University of Lodz

dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (2012–2019)

kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

wiceprzewodnicząca Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii

kierownik Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ (2010–2016)

członkini Rady Naukowej Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ

członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ

senator UŁ (2012–2016)

prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (2005–2012)

poza UŁ / beyond University od Lodz

członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

członkini Komisji Wyborczej KNE PAN (2015–2019)

przewodnicząca Komisji Antropologii Miasta KNE PAN (2012–2019);

członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta (2000–2010)

wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2008–2019)

członkini Zarządu Głównego PTL

członkini Rady Redakcyjnej Wydawnictw PTL (1996–2014)

redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (od 1996)

redaktor tematyczna czasopisma „Journal of Urban Ethnology”

reprezentantka UŁ w Komisja Kultury i Sztuki w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (2007–2010)

członkini Rady Programowej Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” przy Prezydencie m. Łodzi (od 2009)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

członkini International Commission on Urban Anthropology IUAES

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2019 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna I stopnia) za całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2012 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje

2007 Odznaka Rady Miejskiej w Łodzi „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

2005 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa III stopnia) za książkę Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach współczesnej Łodzi

2003 Srebrny Krzyż Zasługi

2002 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych

1995 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony działacz kultury”

1993 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować

1985 Wyróżnienie pracy doktorskiej Mieszkanie robotnika łódzkiego w okresie międzywojennym. Analiza etnograficzna w konkursie Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi za prace, których tematyka jest szczególnie ważna i przydatna w społeczno-gospodarczym i kulturalnym rozwoju województwa łódzkiego