prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT
pokój 222
tel.: (42) 635-61-51
e-mail: grazyna.karpinska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia miasta i antropologia w mieście
Antropologia współczesności
Przestrzeń i miejsce (miejska codzienność, kultura robotników przemysłowych, przeszłość w krajobrazie miast, miasteczek i wsi; obszar badań: przede wszystkim Łódź i okolice)
Cyfrowe archiwa, digitalizacja wiedzy etnograficznej i antropologicznej

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2014-2018 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej; NPRH (2014-2018 nr 0055/NPRH3/H11/82/2014); wykonawca

2012-2015 Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; NPRH (2012-2015, nr 11H 11 009480); kierownik

2010-2011 Uvod do antropologie menšin; grant finansowany przez Fond Rozvoje Vysokych Škol realizowany przez Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy w Pradze (nr 202538); wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE 
książki
2000 Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź: PTL.

artykuły
2018 At a War Cemetery: Traces and Practices of Commemoration. „Traditiones”, 47/1, p. 1-19. http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2018470106 DOI: 10.3986/Traditio2018

2017 Cmentarz. Antropologiczna lektura przestrzeni i pamięci na przykładzie wiejskiego cmentarza w Złotym Potoku. „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 21-31. http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2017.002

2017 Ulica Wschodnia. W poszukiwaniu przestrzeni codzienności. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 17, s. 289-303.

2017 W robotniczym domu, w fabrycznej hali. O praktykach kulinarnych włókniarzy Łodzi i Żyrardowa. Ethnologia EuropaeCentralis, t. 14, s. 8-22. http://eec-journal.org/wp-content/uploads/2018/07/eec14-2017.pdf

2016 Przywracanie pamięci: (re)konstruowanie tradycji miejskich. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 69-83. http://centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2014/09/Nowe-Czytanie-Tradycji.-Z-inspiracji-Rokiem-Kolbergowskim.pdf

2015 In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War. „Polish Sociological Review”, no 4, s. 551-560.

2015 On the Appetite Trail. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 54, s. 106-123.
http://lse.ptl.info.pl/wpcontent/uploads/2015/11/Karpi%C5%84ska_%C5%81%C3%B3dzkie_Studia_Etnograficzne_Volume_LIV.pdf

2015 Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych. „Journal of Urban Ethnology”, no 13, s. 39-51.

2014 Dziedzictwo w cyfrowym archiwum: fotografie robotników w repozytorium cyfrowym. „Zeszyty Wiejskie” z. 19, s. 201-214. http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/zeszyt%20wiejski%2019.pdf

2012 Co upamiętniamy 29 sierpnia w Łodzi? Sposoby konstruowania miejsc pamięci. „Lud”, t. 96, s. 157-177.

PEŁNIONE FUNKCJE
w UŁ
senator UŁ (2012-2016)
prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (2005-2012)
członkini Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ (2016-2010; kierownik w latach 2010-2016)
członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ

poza UŁ
członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (2011-2018)
przewodnicząca Komisji Antropologii Miasta KNE PAN (od 2012; sekretarz w latach 2000-2012)
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2008)
redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (od 1996)
reprezentantka UŁ w Komisja Kultury i Sztuki w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (2007-2010)
członkini Rady Programowej Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” przy Prezydencie m. Łodzi (od 2009)
członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej
2012 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje
2007 Odznaka Rady Miejskiej w Łodzi „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
2005 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa III stopnia) za książkę Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach współczesnej Łodzi
2003 Srebrny Krzyż Zasługi
2002 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych
1995 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony działacz kultury”
1993 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować
1985 Wyróżnienie pracy doktorskiej Mieszkanie robotnika łódzkiego w okresie międzywojennym. Analiza etnograficzna w konkursie Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi za prace, których tematyka jest szczególnie ważna i przydatna w społeczno-gospodarczym i kulturalnym rozwoju województwa łódzkiego