prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej / head of Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

.

KONTAKT / CONTACT

pokój 222

tel.: (42) 635-61-51

e-mail: grazyna.karpinska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Antropologia miasta i antropologia w mieście / Urban anthropology, anthropology in the city

Antropologia współczesności / Anthropology of contemporaneity

Przestrzeń i miejsce (miejska codzienność, kultura robotników przemysłowych, przeszłość w krajobrazie miast, miasteczek i wsi; obszar badań: przede wszystkim Łódź i okolice) / Space and place (urban everyday life, culture of industrial workers, past in the landscape of cities, towns and villages; research area: mainly Łódź and surroundings)

Cyfrowe archiwa, digitalizacja wiedzy etnograficznej i antropologicznej / Digital archives, digitization of ethnographic and anthropological knowledge

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2014-2019 Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej (http://najurze.uni.lodz.pl/); program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2014-2019 nr 0055/NPRH3/H11/82/2014); wykonawca

2019 ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich; badania realizowane w ramach projektu „Małopolska źródłem tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 6, działanie 6.1.3.), realizowanego w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; wykonawcy: prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

od 2017 roku  Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), we współpracy z Gminą Rzgów

od 2017 roku  Grembach. Wspomnienia i źródła (https://etnologia.uni.lodz.pl/badania/lodz-i-okolice/grembach-we-wspomnieniach-i-zrodlach/); badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska, dr A. Krupa-Ławrynowicz), w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i Widzewskich Domów Kultury

2014-2016 Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie; badania realizowane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (prof. UŁ dr hab. G.E. Karpińska; dr A. Krupa-Ławrynowicz; prof. UŁ dr hab. A.P. Wejland) oraz Instytut Archeologii UŁ (dr Olgierd Ławrynowicz) w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.; wykonawca

2012-2015 Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku”; NPRH (2012-2015, nr 11H 11 009480); kierownik

2010-2011 Uvod do antropologie menšin; grant finansowany przez Fond Rozvoje Vysokych Škol realizowany przez Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy w Pradze (nr 202538); wykonawca

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books

2000 Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź: PTL.

artykuły / articles

2018 At a War Cemetery: Traces and Practices of Commemoration. „Traditiones”, 47/1, p. 1-19. http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2018470106 DOI: 10.3986/Traditio2018

2017 Cmentarz. Antropologiczna lektura przestrzeni i pamięci na przykładzie wiejskiego cmentarza w Złotym Potoku. „Literatura Ludowa”, nr 1, s. 21-31. http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2017.002

2017 Ulica Wschodnia. W poszukiwaniu przestrzeni codzienności. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 17, s. 289-303.

2017 W robotniczym domu, w fabrycznej hali. O praktykach kulinarnych włókniarzy Łodzi i Żyrardowa. Ethnologia EuropaeCentralis, t. 14, s. 8-22. http://eec-journal.org/wp-content/uploads/2018/07/eec14-2017.pdf

2016 Przywracanie pamięci: (re)konstruowanie tradycji miejskich. [W:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim. Red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha. Łódź, s. 69-83. http://centrumhumanistyczne.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2014/09/Nowe-Czytanie-Tradycji.-Z-inspiracji-Rokiem-Kolbergowskim.pdf

2015 In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War. „Polish Sociological Review”, no 4, s. 551-560.

2015 On the Appetite Trail. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 54, s. 106-123.
http://lse.ptl.info.pl/wpcontent/uploads/2015/11/Karpi%C5%84ska_%C5%81%C3%B3dzkie_Studia_Etnograficzne_Volume_LIV.pdf

2015 Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych. „Journal of Urban Ethnology”, no 13, s. 39-51.

2014 Dziedzictwo w cyfrowym archiwum: fotografie robotników w repozytorium cyfrowym. „Zeszyty Wiejskie” z. 19, s. 201-214. http://www.zw.uni.lodz.pl/tom/zeszyt%20wiejski%2019.pdf

2012 Co upamiętniamy 29 sierpnia w Łodzi? Sposoby konstruowania miejsc pamięci. „Lud”, t. 96, s. 157-177.

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

w UŁ / in University of Lodz

senator UŁ (2012-2016)

prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (2005-2012)

członkini Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ (2016-2010; kierownik w latach 2010-2016)

członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ

poza UŁ / beyond University od Lodz

członkini Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (2011-2018)

przewodnicząca Komisji Antropologii Miasta KNE PAN (od 2012; sekretarz w latach 2000-2012)

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2008)

redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (od 1996)

reprezentantka UŁ w Komisja Kultury i Sztuki w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (2007-2010)

członkini Rady Programowej Instytucji Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” przy Prezydencie m. Łodzi (od 2009)

członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA / AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2012 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje

2007 Odznaka Rady Miejskiej w Łodzi „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

2005 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa III stopnia) za książkę Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach współczesnej Łodzi

2003 Srebrny Krzyż Zasługi

2002 Nagroda Rektora UŁ (indywidualna II stopnia) za książkę Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych

1995 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony działacz kultury”

1993 Nagroda Rektora UŁ (zespołowa II stopnia) za książkę Pracować żeby żyć, żyć żeby pracować

1985 Wyróżnienie pracy doktorskiej Mieszkanie robotnika łódzkiego w okresie międzywojennym. Analiza etnograficzna w konkursie Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi za prace, których tematyka jest szczególnie ważna i przydatna w społeczno-gospodarczym i kulturalnym rozwoju województwa łódzkiego