prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

profesor w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej / professor in Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT / CONTACT

pokój 221

e-mail: katarzyna.kaniowska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Teoria kultury / Theory of culture

Metodologia / Methodology

Refleksja etyczna w antropologii / Ethics in anthropology

Problematyka pamięci w antropologii i humanistyce / Memory as a category in anthropology and humanities

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE / SELECTED RESEARCH PROJECTS

2011-2014 Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej; NCN [DEC 2011/01/B/HS3/01726, CBH Berlin]; członek Rady Naukowej

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

książki / books
1999 Opis. Klucz do rozumienia kultury. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 39.

prace pod redakcją / books edited by

2010 Etyczne problemy badań antropologicznych. Wrocław – Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49 [redakcja: K. Kaniowska, N. Modnicka].

artykuły / articles

2017 Współczesna antropologia. Nowy etap w rozwoju dyscypliny? [W:] Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej. Red. J. Jasionowska. Warszawa, s. 9-18.

2014 Etyka. [W:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa, s. 116-122.

2014 Narracja i zaangażowanie. K. Zawistowicz-Adamska a „Społeczność wiejska”. „Archiwum Etnograficzne”, t. 57, s. 229-240.

2014 Postpamięć. [W:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa, s. 389-392.

2013 Refleksja etyczna w antropologii Claude’a Levi-Straussa. [W:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa. Red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Kraków, s.171-185.

2013 Wokół problematyki przedstawienia (z punktu widzenia antropologa). „Rocznik Antropologii Historii”, nr 1 (4), s. 55-67.

2011 „Społeczność wiejska” czytana dzisiaj. [W:] Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 117-131 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50.

2010 Etyczne problemy badań antropologicznych. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź, s. 19-31 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

2010 Skąd się biorą etyczne problemy badań antropologicznych? [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź, s. 7-16 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

zobacz więcej / view more

PEŁNIONE FUNKCJE / DUTIES

członek Zarządu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 2003)

członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Antropologii (od 2006)

członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo” (od 2006)

członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Lud” (od 2008)

zastępca redaktora naczelnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (od 2017)

przewodnicząca Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (kadencja na lata 2020-2023).

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH / MEMBERSHIP

członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

członek Polskiego Instytutu Antropologii

członek European Association of Social Anthropologists