prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

profesor w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej

KONTAKT
pokój 221
e-mail: katarzyna.kaniowska@uni.lodz.pl

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Teoria kultury
Metodologia
Refleksja etyczna w antropologii
Problematyka pamięci w antropologii i humanistyce

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2011-2014 Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej; NCN [DEC 2011/01/B/HS3/01726, CBH Berlin]; członek Rady Naukowej

WYBRANE PUBLIKACJE
książki
1999 Opis. Klucz do rozumienia kultury. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 39.

prace pod redakcją
2010 Etyczne problemy badań antropologicznych. Wrocław – Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49 [redakcja: K. Kaniowska, N. Modnicka].

artykuły
2017 Współczesna antropologia. Nowy etap w rozwoju dyscypliny? [W:] Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej. Red. J. Jasionowska. Warszawa, s. 9-18.

2014 Etyka. [W:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa, s. 116-122.

2014 Narracja i zaangażowanie. K. Zawistowicz-Adamska a „Społeczność wiejska”. „Archiwum Etnograficzne”, t. 57, s. 229-240.

2014 Postpamięć. [W:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa, s. 389-392.

2013 Refleksja etyczna w antropologii Claude’a Levi-Straussa. [W:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Levi-Straussa. Red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Kraków, s.171-185.

2013 Wokół problematyki przedstawienia (z punktu widzenia antropologa). „Rocznik Antropologii Historii”, nr 1 (4), s. 55-67.

2011 „Społeczność wiejska” czytana dzisiaj. [W:] Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź, s. 117-131 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 50.

2010 Etyczne problemy badań antropologicznych. [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź, s. 19-31 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

2010 Skąd się biorą etyczne problemy badań antropologicznych? [W:] Etyczne problemy badań antropologicznych. Red. K. Kaniowska, N. Modnicka. Wrocław – Łódź, s. 7-16 – „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 49.

zobacz więcej

PEŁNIONE FUNKCJE
członek Zarządu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 2003)
członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Antropologii (od 2006)
członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Kultura i Społeczeństwo” (od 2006)
członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Lud” (od 2008)
zastępca redaktora naczelnego „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (od 2017)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członek Polskiego Instytutu Antropologii
członek European Association of Social Anthropologists