prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Wieś
Region
Rozwój

WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE
2009-2011 Lokalne Grupy Działania w społecznościach lokalnych: między interwencją a interakcją. Ewaluacja pilotażowego programu LEADER; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca projektu

2005-2007 Wpływ migracji międzynarodowych na zasoby społeczności wiejskich. Świadomość dyskursywna, świadomość praktyczna; grant KBN; kierownik projektu

2003-2004 Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Społeczna świadomość, społeczne dyskursy; grant KBN; wykonawca projektu

2000-2002 Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Lokalny wymiar transformacji; grant KBN; kierownik projektu

WYBRANE PUBLIKACJE
książki
1997 Wieś polska. Konteksty – kontrasty – strategie. Warszawa: PAN IRWiR.

1991 Wieś. W poszukiwaniu całości społeczno-kulturowej. Warszawa: PWN, PAN IRWiR.

1978 Przemiany społeczności wiejskiej. Zaborów po 35 latach. Warszawa: PAN IRWiR.

1971 Sankcje systemu kontroli społecznej wobec rodziny wiejskiej. Na przykładzie dwóch wybranych wsi powiatu bełchatowskiego. Łódź: PTL – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 13

prace pod redakcją
2007 Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Red. M. Wieruszewska. Warszawa: IRWiR PAN.

2002 Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy – struktury – zróżnicowania. Red. M. Wieruszewska. Warszawa: IRWiR PAN.

1992 Odnowa wsi. Miedzy mitem a nadzieją. Red. M. Wieruszewska. Warszawa: PAN IRWiR.

artykuły
2012 Inspiracje myślami Pawła Rybickiego i Floriana Znanieckiego w mojej refleksji o wsi. [W:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka. Red. A. Kolasa-Nowak. W Misztal. Lublin s. 237-246.

2011 Antropologia wsi – niedoszłe inspiracje Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej. [W:] Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź s. 155-166 – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 50.

2011 Pejzaż kulturowy wsi z nowymi mieszkańcami w tle. [W:] Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Red. H. Podedworna, A. Pilichowski. Warszawa.

2011 Zarządzanie programem Leader z perspektywy kapitału społecznego. Założenia, działania, efekty – próba ewaluacji jakościowej. [W:] Między interwencją a interakcją. Red. I. Bukraba-Rylska. Warszawa.

2010 Rural Studies in the Twenty-First Century. [In:] Ethnology in the 21st Century. Transnational Reflections of Past, Present and Future European Ethnology. Eds J. Lehtonen, S. Tenkanen. Turku.

2009 Odruchy serca w myśleniu o krajobrazie wsi. [W:] Co kochamy. Polacy w poszukiwaniu wartości. Red. P. Kowalski, S. Zagórski. Łomża.

2009 Tradycja i rozwój. Między kontestacją a fascynacja. [W:] Tradycja: wartości i przemiany. Red. J. Adamowski, J. Styk. Lublin.

2008 Eine neue Landsoziologie ist vonnöten: Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihre Erfolgsaussichten. [In:] Neue Landsoziologie in Polen und Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Eds L. Laschewski, A. Kaleta, K. Gorlach. Aachen, pp. 71-86.

2007 Miejsce badań – trzy przybliżenia. [W:] Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Red. M. Wieruszewska. Warszawa.

2007: W kręgu kapitału społecznego. [W:] Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Red. M. Wieruszewska. Warszawa.

2005: Wieś – miejsce czy obszar. [W:] W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Red. K. Gorlach, G. Foryś. Kraków.

2005 Współczesne dyskursy na temat wsi i rolnictwa – główne osie sporu. [W:] Polacy o sobie. Współczesna autorefleksja: jednostka, społeczeństwo, historia. Red. P. Kowalski. Łomża.

2004 Środowisko kulturowe mieszkańców wsi. [W:] Polska wieś w społecznej świadomości. Red. I. Bukraba-Rylska. Warszawa.

2003 Dlaczego samoorganizacja. Powody zainteresowań badawczych. „Wieś i rolnictwo”, suplement do nr 3(120), s. 19-24.

2003 Wieś jako kontekst badania. Perspektywa anachroniczna czy aktualna. [W:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Red. J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki. Warszawa.

2002 Autorytet niedoceniony, czyli puste miejsce w polu działania liderów wiejskich. [W:] Autorytety polskie. Red. B. Gołębiowski. Łomża.

2002 Społeczność wiejska – podstawy samoorganizacji. [W:] Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy – struktury – zróżnicowania. Red. M. Wieruszewska. Warszawa.

2002 Wieś jako kontekst badania. Perspektywa anachroniczna czy aktualna? „Wieś i Rolnictwo”, nr 3(116), s. 61-73.

2001 Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 1(28), s. 46-53.

2001 Tendencje cywilizacyjno-kulturowe a zrównoważony rozwój wsi. [W:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. Warszawa, s.294-314.

2001 Wieś i rolnictwo w pułapce sprzecznych poglądów i interesów. [W:] Moralność Polaków. Etos i etnos. Dylematy współczesne. Red. B. Gołębiowski. Łomża.

2000 Bariery świadomościowe jako problem przekładalności perspektyw w postrzeganiu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. [W:] Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Kośmicki, Z. Czaja, W.L. Janik. Poznań.

2000 Democracy – Participation – Elites. Dilemmas of Rural Society. [W:] Rural Societies under Communism and Beyond. Hungarian and Polish Perspectives. Red. P. Starosta, I. Kovách, K. Gorlach. Łódź.

2000 Rodzinne gospodarstwo rolne a wybrane cechy społecznej gospodarki rynkowej. Zbieżne perspektywy teoretyczne. [W:] Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość. Red. S. Partycki. Lublin, s. 534-544.

2000 Rusticity versus Farming. A True or Imagined Conflict of Values. [W:] Popular Culture of Central Europe in the Process of Change. Red. L. Dzięgiel. Kraków, s. 9-16.

2000 Wiejskość a rolniczość – realny czy pozorny konflikt wartości. [W:] Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia. Komunikaty. Eseje. Red. M. Malikowski, Z. Seruga. Rzeszów, s. 25-32.

1999 Kultura i wieś w perspektywie integracji europejskiej. „Lud”, t. 32, s. 13-28.

1999 Paradygmat społeczno-ekologiczny. Implikacje dla wsi i rolnictwa. [W:] Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie. Red. Z. Czaja, E. Kośmicki. Poznań, s. 21-27.

1996 Refleksja naukowa o wsi w perspektywie zmieniających się podstaw teoretycznych. [W:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Księga Jubileuszowa IRWiR PAN, lata 1971-1996. Red. M. Kozakiewicz. Warszawa.

1993 Odnowa wsi – mit czy nadzieja. [W:] Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej. Red. K. Gorlach, Z. Seręga. Kraków.

1992 Ewolucja chłopskiego systemu wartości a ruchy odnowy wsi w Europie Zachodniej. [W:] Odnowa wsi. Miedzy mitem a nadzieją. Red. M. Wieruszewska. Warszawa.

1986 Tożsamość kulturowa w badaniu wsi i rolnictwa. [W:] Wieś i rolnictwo. Stan i perspektywy. Red. T. Hunek. Wrocław.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH I INNYCH
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za książkę Przemiany społeczności wiejskiej. Zaborów po 35 latach. Warszawa 1978
Krzyż Kawalerski
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa III stopnia, za książkę Wokół „Społeczności wiejskiej“. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje. Red. G.E. Karpińska, A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław – Łódź 2011 („Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 50)