O studiach

Studia w IEiAK UŁ oferują wiedzę o kulturze i wykształcenie w zakresie znajomości i krytycznej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ramach zajęć nasi studenci uczestniczą w etnograficznych badaniach terenowych w Polsce i za granicą oraz odbywają praktyki zawodowe. Oferta dydaktyczna realizowana jest w ramach studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich.

Studenci mają możliwość brania udziału w studenckich programach wyjazdowych: Erasmus+ (uczelnie zagraniczne) i Most (uczelnie krajowe). Autorskie oraz zespołowe projekty badawcze i popularnonaukowe realizują w ramach działalności Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ WAGABUNDA.

Studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ pozwalają m.in.
poznać:
• różnorodność społeczeństw i kultur świata
• tożsamość kulturowo-społeczną miast, miasteczek i wsi oraz ich mieszkańców
• kulturowe pejzaże Polski
• współczesne oblicza kultury popularnej i folkloru

zrozumieć:
• czy kulturowa ludowa jest, czy jej nie ma
• dlaczego intryguje nas codzienność ludzi różnych zakątków globu
• czym jest materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
• na czym polega tolerancja i komunikacja międzykulturowa

nauczyć się:
• projektować i prowadzić badania jakościowe oraz opracowywać raporty, ekspertyzy i diagnozy badawcze
• wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy naukowej
• analizować i interpretować reklamę, film, fotografię, sztukę
• być współtwórcą i krytykiem instytucji kultury, autorem scenariuszy wystaw, widowisk, festiwali, nowych ceremonii