Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast (18-19 października 2019, Olsztyn)

ORGANIZATORZY
Wydział Teologii UWM w Olsztynie (Katedra Nauk o Rodzinie)
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie (Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska oraz Katedra Architektury Krajobrazu)
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie (Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami, Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości)
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie
Komisja Miasta Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej o/Olsztyn

Zaproszenie >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

PROGRAM >>>

Przestrzeń życia człowieka jest dziś bardziej niż kiedykolwiek wielkim wyzwaniem. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, a tereny zurbanizowane stają się głównym i podstawowym środowiskiem życia. Globalizacja narzuca przestrzeniom nowe warunki, czyniąc je dostępnymi fizycznie przez rozwój hipernowoczesnych technologii oraz wirtualnie przez stworzenie możliwości obserwacji planetarnej, co ułatwia błyskawiczną komunikację.
Miasto skupia w swej przestrzeni bogatą mozaikę egzystencji. „Chociaż jest najbardziej złożoną i wyrafinowaną formą życia cywilizowanego, wskutek zrealizowania wyjątkowej koncentracji ludzi na małej przestrzeni, […] łączy ono w swym tyglu postawy nieświadome, z których każda mało znaczy, lecz które przez ilość osób […] stają się zdolne do wywołania wielkich następstw” (Claude Lévi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960, s. 126). Doświadczenie miasta pozwala na tworzenie, ale jest też przyczyną niszczenia. Przestrzeń jest zajmowana, z drugiej strony porzucana oraz służy ciągłemu przemieszczaniu się.
Dostrzegamy więc nieustanną walkę o przestrzeń objawiającą się zdobywaniem nowych miejsc, opuszaniem starych lub ich obroną. Organizowana konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń badaczy przestrzeni miejskiej w różnych jej aspektach i jest z zamierzenia interdyscyplinarna.

GRUPY TEMATYCZNE
1. Zabudowa i przestrzeń publiczna. Pionowa rozbudowa miast – wieżowce, kontrastujące z zatłoczeniem kamienic śródmiejskich. Wielopoziomowy transport miejski. Zrównoważony system komunikacyjny miast. Odzyskiwanie przestrzeni dla pieszych. Mała powierzchnia mieszkalna, a organizacja życia. Negocjowanie wspólnej przestrzeni użytkowej (klatki schodowe, teren przed blokiem/kamienicą, chodniki i przejścia, parkingi, osiedla, ulice). Przestrzeń publiczna, a potrzeby osób niepełnosprawnych.
2. Tereny zieleni. Polityka urbanizacyjna, a ochrona środowiska. Kształtowanie i postrzeganie terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Pozostałości natury w gorączce zabudowywania, a nowe przestrzenie dla przyrody. Rola parków, skwerów, łąk miejskich, ogrodów użytkowych (ogródki działkowe, sady). Nowe formy zieleni- ogrody na dachach, ogrody wertykalne. Mikro przestrzenie -ogródki balkonowe. Zadrzewienia w przestrzeni miasta oraz ich ochrona. Zachowanie naturalnych cieków wodnych w kształtowaniu krajobrazu. Dobór gatunków roślin w projektowaniu zieleni miejskiej. Ochrona siedlisk naturalnych roślin i zwierząt.
3. Przestrzeń osobista i duchowa. Proksemika. Tworzenie przestrzeni osobistej. Zatłoczenie w przestrzeni (środki komunikacji publicznej, spotkania, koncerty, tereny handlowe). Przestrzenie ciszy, jako miejsca kontemplacji, terapii. Kościół jako miejsce wyciszenia, przestrzeń sakralna i kulturowa. Desakralizacja przestrzeni sakralnej po sprzedaży świątyni.

ODBIORCY
Zaproszenie skierowane jest do szerokiego kręgu badaczy: architektów, architektów krajobrazu, geografów i urbanistów, specjalistów ochrony i kształtowania środowiska, sozologów, ekologów, etnologów, antropologów kultury, kulturoznawców, socjologów, filozofów i teologów.

ZGŁOSZENIE I OPŁATA
Zgłoszenia, tytuł prezentacji, referatu/posteru wraz z abstraktem (Times New Roman, 12, interlinia 1, ok. 150 słów) oraz słowami kluczowymi prosimy przesyłać na adres: konf.wop@uwm.edu.pl do dnia 15.06.2019 r.
Po zaakceptowaniu referatu/posteru zostanie do Państwa wysłana faktura za opłatę konferencyjną w kwocie 450 PLN. Opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, dwóch obiadów i bankietu. Opłata nie obejmuje zakwaterowania i kosztów podróży.

PUBLIKACJA
Istnieje możliwość publikacji w „Journal of Urban Ethnology” w zakresie humanistyki po pozytywnej recenzji w innych dyscyplinach naukowych w „Journal of Enviromental Engineering” i „Journal of Natural Sciences”.