Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony (12-14 czerwca 2020, Łódź)

XXXII Konferencja FER-EURETHNO przy Radzie Europy

II konferencja francuskiej grupy roboczej International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore

Łódź, 12-14 czerwca 2020 r.

WYOBRAŻENIA CZASU, CZAS WYOBRAŻONY

IMAGINARIES OF TIME, TIMES OF THE IMAGINARY

IMAGINAIRES DU TEMPS, TEMPS DE L’IMAGINAIRE

.

KONFERENCJA ONLINE

PROGRAM KONFERENCJI

zaproszenie PL >>>  invitation ENG >>>  invitation FR >>>

Język konferencji: angielski / francuski / polski

,

Organizatorzy polscy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawczego Oddział w Łodzi w partnerstwie z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorzy zagraniczni: FER-EURETHNO – francuska grupa robocza przy International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore.

Tematem konferencji była temporalność oraz jej wyobrażenia w perspektywie porównawczej, refleksyjnej i krytycznej w kontekście kultury europejskiej. Tematyka nawiązuje do zagadnienia podejmowanego już przez badaczy Eurethno w latach ubiegłych. Konferencja była otwarta na podejście reprezentowane nie tylko przez etnologów i antropologów kultury, lecz również przez przedstawicieli historii, filozofii, religioznawstwa, geografii, archeologii, historii sztuki, socjologii, kulturoznawstwa itp. Organizatorzy otrzymali zgłoszenia wpisujące się zatem w następujące ramy problemowe:

– Czas jest kluczową kategorią w rozumieniu sensu świąt, uroczystości świeckich i religijnych, kalendarzy, rytuałów, folkloru, magii oraz dla rozważań na temat współczesnych i dawnych tradycji i obyczajów różnych społeczności, a także w życiu codziennym, w tym dla „życia” przedmiotów. Temporalność naznacza przestrzeń oraz sfery prywatną i publiczną, miejsca ważne dla jednostki i zbiorowości; czas odciska swoje piętno także na relacjach, wpływa na rozmaite praktyki kulturowe i narracje, które należy badać w związku z tym na różnych poziomach, włączając perspektywę interdyscyplinarną.
– Czas biegnie w poprzek wszelkich podziałów, co zachęca do stawiania pytań na temat zmian dotykających różnych aspektów kultury. Jak zatem myśleć o kwestii trwania, czyli stabilności pewnych formacji i form kulturowych, szczególnie w kontekście ogólnego sukcesu pojęcia dziedzictwa? W jaki sposób można postrzegać zmianę i trwałość także na gruncie nauki i rozmaitych dyscyplin wiedzy (w tym etnologii i in.), analizując ich metody, stosunek do etyki i technik badawczych?

Można zatem badać czas, w tym mityczny, który interesował w latach ubiegłych uczestników Eurethno, w zróżnicowany sposób – również w zależności od kontekstów społeczno-kulturowych lub geograficznych. Jak zatem to pojęcie jest rozumiane współcześnie i czy jest nadal aktualne? Czy jest ono istotne dla kultury europejskiej w XXI wieku? Czy nie zastąpił go czas wyobrażony, wokół którego lokalne grupy skupiają się, aby promować własne praktyki i reprezentacje? Wydaje się, że postrzeganie czasu, jako zjawiska całościowego, ustrukturyzowanego, zastępuje takie doświadczenie temporalności, które polega na doznawaniu jego wielorakości w ciągle zmieniających się kontekstach.

Komitet naukowy: Ewa KOCÓJ, Alfonsina BELLIO, Jocelyne BONNET-CARBONELL, Laurent Sébastien FOURNIER, Fiorella GIACALONE, Evangelos KARAMANES, Vilmos KESZEG, Senka KOVAC, Inga KUZMA, Marcin PIOTROWSKI, Kinscö VEREBELYI, Anna NADOLSKA-STYCZYŃSKA

Patronat honorowy nad komitem naukowym objął Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ prof. Maciej KOKOSZKO.

Komitet organizacyjny: Inga KUZMA, Marcin PIOTROWSKI, Aleksandra KRUPA-ŁAWRYNOWICZ, Katarzyna ORSZULAK-DUDKOWSKA, Alicja PIOTROWSKA, Sebastian LATOCHA, Damian KASPRZYK, Michał ŻERKOWSKI

WWW:
https://www.siefhome.org/wg/franco/index.shtml

http://www.eurethno.altervista.org/FR/default.php