Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

PRACOWNICY

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska – kierownik Zakładu

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

dr hab. Monika Kujawska

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska – zastępca dyrektora IEiAK UŁ ds. dydaktycznych

OBSZARY BADAŃ

Antropologia miasta i antropologia w mieście

Badamy: miejskie przestrzenie (m.in. ulice, dzielnice, cmentarze), miejskie narracje, tożsamość miast i ich mieszkańców, miejskie pejzaże sensoryczne oraz codzienność wielkiego i małego miasta – tematy te odnosimy szczególnie do Łodzi i jej wielokulturowego klimatu społecznego oraz do miasteczek województwa łódzkiego.

Antropologia i problem pamięci

Badamy: funkcje pamięci w procesie poznania, status pamięci jako źródła wiedzy w antropologii oraz poznawczą wartość kategorii postpamięci i jej możliwe zastosowania w badaniach antropologicznych.

Przeszłość w krajobrazie miasta i wsi

Badamy: ślady przeszłości w materialnej i niematerialnej sferze życia społecznego, miejsca pamięci i miejsca zapomnienia, krajobrazy kulturowe i dynamikę ich przemian, dziedzictwo kulturowe i związane z nimi lokalne praktyki oraz strategie działania – terenem naszych eksploracji jest Jura Krakowsko-Częstochowska, niektóre fragmenty Łodzi (ulica Wschodnia, dawne osiedla robotnicze i Bałuty) oraz województwo łódzkie.

Cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości 

Tworzymy: repozytoria cyfrowe, np. repozytorium fotografii robotniczych znajdujących się w Archiwum Naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, a pochodzących z ogłoszonego w 1985 roku konkursu na fotografię robotniczą (http://fotografierobotnikow.uni.lodz.pl/dlibra).

Teoria etnologiczna i metodologia współczesnej antropologii

Badamy: historię myśli etnologicznej, metodologiczne problemy antropologii i dyscyplin pokrewnych (w tym zagadnienie etyki w badaniach etnograficznych), tożsamość antropologii jako nauki, antropologie przedmiotowe oraz język pojęć współczesnej antropologii.

Antropologia jedzenia

Badamy: współczesne praktyki kulinarne i ich kulturowo-społeczne konotacje, mody, trendy i ideologie żywieniowe, jedzenie jako element wielu dyskursów: tożsamościowego, ludycznego, etycznego, estetycznego.

Antropologia rzeczy i etnografia zamieszkiwania

Badamy: współczesne praktyki zamieszkiwania i estetyzacji przestrzeni domowej, relacje człowiek – przedmiot oraz status i znaczenie przedmiotów w kontekście życia codziennego, kultury popularnej oraz designu.

Dokumenty życia codziennego 

Badamy: możliwości analizy i interpretacji dokumentów przestrzeni prywatnej (m.in. prywatne zapiski rachunkowe) w perspektywie antropologii kulturowej.

Folklor współczesny

Badamy: przekazy współczesnego folkloru (miejskiego, środowiskowego, rodzinnego), formy folkloru rozpowszechniane przez media, obecne w obiegu kultury popularnej, w tym zjawisko folkloru internetowego.

Etnobotanika

Badamy: kontynuacje i zmiany zachodzące w ziołolecznictwie i diecie grup migrantów (Polacy w Misiones Argentynie; Metysi paragwajscy w Misiones Argentynie), dzikie rośliny jadalne, znaczenie miejskich ogrodów działkowych w Polsce, archiwalne materiały dotyczące wykorzystania roślin wśród ludności wsi polskiej II RP.